Longyearbyen lokalstyre skal rekruttere meddommere til Nord-Troms og Senja tingrett (4 kvinner og 4 menn) og Hålogaland lagmannsrett (1 kvinne og 1 mann) for perioden 2025-2028, og vi søker etter innbyggere i Longyearbyen som ønsker å påta seg verv som meddommere. 

Frist for å melde interesse, eller komme med forslag på kandidater, er 20. mai 2024.

Hvilke oppgaver har en meddommer?
Meddommere (lekdommere) er vanlige kvinner og menn som sammen med fagdommere med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker.  Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du frifrajobbfor å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Hvem kan bli meddommer?
Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av kravene for å bli valgt i Longyearbyen er at:

 • du er registrert som bosatt i Longyearbyen
 • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
 • du snakker og forstår norsk
 • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene

Meddommere som velges bør kunne benytte vanlige digitale verktøy.

Det stilles krav til meddommeres lovlydighet, og vi gjør oppmerksom på at det vil gjennomføres vandelskontroll av personer som foreslås som meddommere.

Utvalgetskal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. For å oppfylle dette kravet, oppfordres særlig unge voksne (21-35 år) og personer med flerkulturell bakgrunn til å melde seg.

Mer informasjon finner du her på nettsiden til Norges Domstoler.

Hvordan bli meddommer?
Ønsker du å bli meddommer, eller foreslå kandidater, kan du melde dette til oss på epost til post@lokalstyre.no og oppgi følgende informasjon:

 • Fødselsdato 
 • Etternavn 
 • Fornavn 
 • Telefonnummer 
 • Yrke (utdanning) 
 • Stilling (stillingstittel) 
 • E-postadresse

Frist: Innen 20. mai 2024.