I Lokalsamfunnsplanen er syv av FNs bærekraftsmål pekt ut som satsingsområder de kommende 10 år. På samme måte som bærekraftsmålene henger sammen, henger også de to nye planene sammen. Temaplan for klima, miljø og energi er en overordnet plan som skal håndtere det store bildet. Energiplanen er en mer spisset handlingsplan som svarer ut bestillingen Longyearbyen lokalstyre fikk gjennom Svalbardbudsjettet. 

Det er en nasjonal forventning om at Longyearbyen lokalstyre gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulerer til og bidrar til Norges klimamål for 2030 og 2050, med reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging og at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).

Temaplan for klima, miljø og energi
Temaplanen for klima, miljø og energi er en direkte oppfølging av nasjonale forventninger slik de framkommer av Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Temaplanen er også et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp og skal være et plandokument som kan brukes som et underlag for alle beslutninger som involverer energibruk og klimaspørsmål. Underveis i planprosessen skal vi kartlegge klima- og miljøstatus og fastsette mål og strategier for hvilken retning lokalsamfunnet skal gå for å møte klimautfordringene.

Arbeidet med planprogrammet starter i august og vil bli lagt ut på høring i løpet av høsten. Det blir lagt opp til bred medvirkning underveis i prosessen, spesielt når det kommer til selve handlingsprogrammet for temaplanen. Da kommer vi til å trenge hjelp fra hele Longyearbyen for å komme med gode forslag til tiltak for hvordan vi kan nå klimamålene sammen. En viktig, men vanskelig fase blir å utarbeide fakta- og kunnskapsgrunnlag med status og framskrivinger.

Arbeidet med Temaplan for klima, miljø og energi skal ledes av Kathrine Jensen i Longyearbyen lokalstyre. Planen skal være ferdig ved utgangen av 2023.

>> Les mer om klima- og energiplanlegging (Miljødirektoratet)

Handlingsplan for energiomstilling (Energiplan Longyearbyen)
Premissene for energiplanen er at fornybar energi skal fases inn raskest mulig med mål om at fornybare løsninger skal utgjøre hovedforsyningen. Energiforsyningen skal være kostnadseffektiv og i tråd med og støtte opp under Norges klimamål for 2030 og 2050.

Arbeidet med energiplanen er blitt ledet av Torbjørn Grøtte i Longyearbyen lokalstyre. 

>> Les mer om energiforsyning og ny energiløsning for Longyearbyen i Svalbardbudsjettet 2022 (kap 3.2.5)
 

FNs bærekraftmål
På samme måte som bærekraftsmålene henger sammen, henger også de to nye planene sammen. Temaplan for klima, miljø og energi er en overordnet plan som skal håndtere det store bildet. Energiplanen blir en mer spisset handlingsplan som skal svare ut bestillingen Longyearbyen lokalstyre fikk gjennom Svalbardbudsjettet.