Midlene tilgjengeliggjøres for norsk næringsliv i Longyearbyen og det kan søkes om:

  • Inntil 50 000 kroner (50 % av godkjent prosjektkostnad) til innovasjons- og utviklingstiltak
  • Inntil 400 000 kroner (50 % av godkjent prosjektkostnad) for tiltak som bidrar til stabilisering av sysselsetting

Administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre kan gjøre vedtak på mindre tiltak inntil 50 000 kroner.  I søknader som relateres til sysselsetting administrasjonssjefen innstille ovenfor miljø- og næringsutvalget som gjør vedtak i sakene.

For å ivareta god forvaltningsskikk har Longyearbyen lokalstyre leid inn bistand til forvaltningen av fondet fra Næringshagen i Midt-Troms. Næringshagen skal bistå både med veiledning til søkere og behandling av søknader. De skal også lage sluttrapporter på det enkelte prosjekt. Avtalen med Næringshagen i Midt-Troms administreres av næringssjefen i Longyearbyen lokalstyre.

Veileder
Vi anbefaler alle søkere om å benytte næringsfondets veileder. Den forklarer hvordan man søker midler fra næringsfondet.

>> Veileder søknad næringsfond (pdf) 

Søknadsportal
Alle søknader om støtte fra næringsfondet skal sendes inn elektronisk via regionalforvaltning.no. Søkere må registrere seg i søknadsportalen før søknad kan sendes. Regionforvaltning.no brukes av offentlige aktører til tilskuddsforvaltning og er spesielt tilrettelagt for oppgaver og saksbehandling innen regional utvikling. Fagsystemet har funksjoner for å lyse ut ordninger, motta og behandle søknader, registrere utbetalinger og behandle rapporter.

>> Søk om støtte på regionforvaltning.no

Indre og ytre rammebetingelser

Kontakt
Kontakt oss gjerne på e-post: naringsfondet@lokalstyre.no