Justis- og beredskapsdepartementet fikk en risiko- og sårbarhetsanalyse av kullkraftverket fra Longyearbyen lokalstyre i starten av 2020. Analysen ble faglig vurdert av NVE. Rapporten støttet opp under at risikoen for avbrudd og store vedlikeholdskostnader øker med alderen til kraftverket.

Med bakgrunn i bekymringene iverksatte Longyearbyen lokalstyre i februar 2021 en utredning for å vurdere ulike alternative energiløsninger i en overgangsfase frem til ny hovedforsyning er på plass.

Parallelt med dette gjennomførte NVE, i samarbeid med med Thema/Multiconsult, vurderinger av ny hovedforsyning som overgangsløsning. NVE rangerte dieselalternativet som den klart beste av de tre vurderte alternativene. Dieselteknologien ga ifølge arbeidet gjort av både NVE og Thema/Multiconsult de største insentivene til energieffektivisering og bruk av andre fornybare energikilder.

Teknologien er velkjent, og det er en klar fordel at mye av kompetansen og infrastrukturen, som er en forutsetning for omstillingen, allerede er på plass i Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre konkluderte således i august 2021 med at dieselalternativet var den klart beste løsningen i en overgangsfase.

Regjeringa har siden Svalbardbudsjettet 2021 satt som premiss at andelen fornybar energi skal være så høy som mulig, innenfor rammene av en forsvarlig forsyning.
 

Utdrag fra Svalbardbudsjettet for 2022

I Svalbardbudsjettet for 2022 heter det at kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut til fordel for et nytt kraftvarmeverk der man gradvis og forsvarlig faser inn mer fornybar energi. 

Regjeringens forslag til rammer for en energiplan for Longyearbyen danner grunnlaget for at kullkraftverket avvikles til fordel for en sikrere og mer klimavennlig energiløsning. Løsningen skal baseres på et nytt krafvarmeverk i kombinasjon med fornybar energi og økt satsing på energieffektivisering. 

En energiløsning basert på fornybare energikilder og diesel/multifuelteknologi er etter regjeringens mening den løsningen som gir høyest forsingssikkerhet, lavest kostnad og muliggjør en trinnvis oppbygging av en langsiktig, fornybar energiløsning for Longyearbyen. Utprøving av energilagrinsmuligheter lokalt bør inngå i dette. 

Regjeringen har bedt Longyearbyen lokalstyre utarbeide en konkret energiplan i løpet av 2022. Premissene for planen er at fornybar energi skal fases inn raskest mulig med mål om at fornybare løsninger skal utgjøre hovedforsyningen. Energiforsyningen skal være i tråd med og støtte opp under klimamåla til Norge for 2030 og 2050. 

>> Les mer om energiforsyning og ny energiløsning for Longyearbyen i Svalbardbudsjettet 2022 (kap 3.2.5)

Veien videre
Longyearbyen lokalstyre vedtok i mai 2022 lokalsamfunnsplanen- Longyearbyen mot 2033. Lokalsamfunnplanen bygger på FNs bærekraftsmål og i planen er det blant annet vedtatt mål om at:

  • Longyearbyen skal ha stabil og tilstrekkelig energiforsyning, til en akseptabel pris for forbrukeren.
  • CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030 med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk har økt betydelig.
  • Energiforbruket til strøm og fjernvarme for byens totale bygningsmasse reduseres med minst 30% innen 2030.

Lokalsamfunnsplanen har også mål om at Longyearbyen skal være et utstillingsvindu for et grønt skifte ved at:

  • Longyearbyen lokalstyre skal utarbeide en klima-, energi og miljøplan for Longyearbyen. Tiltak mot klimaendringer innarbeides i alle relevante planer og strategier
  • Longyearbyen lokalstyre jobber for et raskt grønt energiskifte, og innen 2023 er det innført målemetoder for bærekraftig utvikling på et overordnet nivå
  • «Smart Arctic City» - Longyearbyen lokalstyre skal bidra til en mer menneske- og miljøvennlig by gjennom satsing på og tilrettelegging for innovasjon, smarte- og energieffektive løsninger og Longyearbyen som en destinasjon for å teste ut (testinasjon) nye løsninger som bidrar til et bærekraftig grønt skifte.
  • Longyearbyen lokalstyre legger til rette for, og stimulerer til, energireduksjon og et bærekraftig forbruksmønster
  • Longyearbyen lokalstyre legger til rette for at enkeltpersoner og institusjoner kan styrke sine evner til å redusere klimagassutslipp og tilpasse seg klimaendringer.
  • Longyearbyen lokalstyre styrker utdanning og bevisstgjøringen om klimaendringer i skolen og i lokalsamfunnet.
  • Longyearbyen lokalstyre jobber systematisk med å samordne og kommunisere ut informasjon om hvordan innbyggerne best kan bidra til smart og bærekraftig utvikling

>> Les mer om lokalsamfunnsplanen