Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Eksempler på særskilte behov kan være språk- og talevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale- og emosjonelle vansker, atferdsvansker, syn- og hørselsvansker, generelle lærevansker, fagvansker eller lese- og skrivevansker. 

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Dette kan f.eks være at PP-tjenesten kan støtte skolen i å utføre oppgaver som omhandler skolemiljø eller læringsmiljø, støtte barnehagen i å etablere en god praksis som støtter barns språkutvikling.

PP-tjenesten oppgaver/mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19-c

Barnekonvensjonen legger føringer for PP-tjenestens arbeid, særlig artikkel 3 og 12 om å handle til barnets beste og å sikre barns medvirkning i saker som omhandler dem selv.  Linker:

 

 

 

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester (f.eks helsesøster) kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. Det er ikke krav til at barnet må gå i barnehage for å kunne motta spesialpedagogisk hjelp.

Hvordan komme i kontakt med PP-tjenesten:

Foreldre og ungdom over 15 år kan selv kontakte PP-tjenesten. PP-tjenesten anbefaler at en henvisning sendes i samarbeid med helsestasjon, barnehagen eller skolen. Det anbefales at barn/elever som det er knyttet bekymring omkring blir drøftet på møte med PP-tjenesten før en evt. henvisning. Ta kontakt med barnehagen, skolen eller PP-tjenesten direkte hvis du er tvil om hvordan du går frem. Barnehage og skole kan ikke sende henvisning til PP-tjenesten uten ungdommens/foresattes samtykke.