Barneverntjenesten

Barneverntjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferdsvansker, sosiale og emosjonelle problemer. Målet er å fange dette opp tidlig og sette inn tiltak, slik at varige problemer kan unngås.

Hjelpetiltak kan blant annet være råd og veiledning knyttet til situasjonen i hjemmet, men også frivillig plassering av barn utenfor hjemmet. 

I alvorlige saker kan det være nødvendig å overta omsorgen for barn. I slike tilfeller er det Fylkesnemnda som avgjør. 

Dersom du er bekymret for et barn eller barnets omsorgssituasjon, kan du melde fra til oss. Du kan være anonym, og henvendelsen kan gjøres muntlig eller skriftlig. Offentlig ansatte skal alltid sende skriftlig melding. Her kan du laste ned bekymringsmelding.

Hvis du er i tvil om du skal melde en bekymring til barneverntjenesten, kan du få råd på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider 

Du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge, tlf: 116111 eller kontakte Barneverntjenesten i Longyearbyen på telefon 79 02 23 05 om du trenger hjelp utenom åpningstid. 

Barne- og familietjenesten samarbeider også med Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i Tromsø, om tiltak og bistand til barn og familier som trenger dette spesielt. Bufetat omfatter blant annet det statlige barnevernet og plikter å bistå kommuner i deres arbeid med barn og familier som trenger bistand.

Forebyggende tjeneste

Ved behov for råd og veiledning i forbindelse med ulike utfordringer /vanskeligheter knyttet til barn/ unge/ familien vil enten barne- og familiekonsulenten gi nødvendig veiledning og bistand, eller sørge for at kontakt til andre aktuelle hjelpeinstanser opprettes.

Tverrfaglig samarbeid

Alle barnehagene og skolen i Longyearbyen deltar i det tverrfaglige samarbeidet "Tverrfaglig team". Dette er et team bestående av repersentant fra den enkelte barnehage eller skolen, samt helsesøster, pp- rådgiver og konsulent i barne- og familietjenesten, som deltar fast. Formålet med å ha et slik team er at en kan få innspill, finne løsninger og iverksette tiltak tidlig, dersom det er spesielle utfordringer eller bekymringer knyttet til et barn. Foresatte er alltid informert om og invitert til å delta i dette arbeidet. "Tverrfaglig team" må alltid ha foresattes samtykke til å drøfte situasjonen rundt et enkelt barn. Dersom en ønsker bistand fra "tverrfaglig team", tas dette opp med den barnehagen eller skolen som barnet er knyttet til. 

Familievernkontor

Barne- og familietjenesten har inngått samarbeid med familievernkontoret i Tromsø, som har kontordager i Longyearbyen ca en gang pr måned. Kontordager vil bli annonsert i Svalbardposten. For timeavtale ta direkte kontakt med familievernkontoret. telefonnr: 46 61 56 20.

Mekling:

Etter lov om barn og foreldre og ekteskapsloven, skal alle gifte og samboende med barn under 16 år, gå til lovpålagt mekling når de går fra hverandre. Mer informasjon om lovpålagt mekling for foreldre finner du her.

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge er åpen fra kl. 15.00 - 08.00 på hverdager og døgnåpen i helger og på helligdager.
Se mer på Alarmtelefonen for barn og unge