I forskriften om alkoholordning for Svalbard er det tolket slik at en skjenkebevilling gir bevillingshaver tillatelse til også å kjøpe alkoholen som skal skjenkes.
Søkere av skjenkebevilling for en enkeltanledning kan søke om kjøp av alkohol der Longyearbyen lokalstyre pålegges å sette rimelig kvantumsbegrensninger.

Skjenkebevillinger for enkeltanledning og søknader om kjøp av alkohol avgjøres av administrasjonssjefen. Faste skjenkebevillinger avgjøres av miljø- og næringsutvalget (MNU).

Bevillingssøknader som gjelder skjenking utenfor Longyearbyen arealplanområde tildeles av Sysselmesteren.

Når det søkes om skjenkebevilling skal det skal benyttes elektronisk søknadsskjema (under Næring), og søknaden må sendes inn i god tid.

Alle søknader forelegges Sysselmmesteren på Svalbard til uttalelse før tillatelser kan gis. Det må beregnes 2-4 uker behandlingstid for søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning. Søknader om fast bevilling, som skal avgjøres av MNU, kan ta opp til 1-3 måneder.

Klageinstans for saker om skjenkebevillinger avgjort av lokalstyret er helse- og omsorgsdepartementet.

Lokalstyret vedtok i møte den 11.2.2020 ny ruspolitisk handlingsplan og nye skjenkebestemmelser for Longyearbyen for perioden 2020 - 2024. Disse er styrende for Longyearbyen lokalstyres oppfølging av det ruspolitiske arbeidet samt for tildeling av skjenkebevillinger.


Både den ruspolitiske handlingsplanen og skjenkebestemmelsene er styrt av forskrift om alkoholordningen på Svalbard.