Vannkvalitet

Longyearbyen lokalstyre har vannkvalitet i henhold til drikkevannsforskriften, sett bort i fra kravet til Mangan. Mangan kan felles ut og gi svarte partikler i vannet. Longyearbyen lokalstyre jobber med et prosjekt for å ta ned manganinnholdet i vannet.

Vannet i Longyearbyen er også veldig hardt, snitt på 13*dH fra 2014-2017. Avkalking av utstyr regelmessig anbefales.

Ledningsevnen i drikkevannet i Longyearbyen er varierende, konduktiviteten er i gjennomsnitt 59mS/m (2014-2017)

Gebyr for vann og avløp

Vann- og avløpsgebyr settes hvert år av lokalstyret.

Gebyrsatsene finnes i gebyrregulativet. Ta kontakt med LL om du ønsker å gå over til måler på var@lokalstyre.no

Vannmåler

Alle næringskunder er pliktige å ha vannmåler i Longyearbyen. Det er åpnet for vannmåler på boliger. 

Vannmålere leses av hvert kvartal og faktureres etter satser gitt i gebyrregulativet. 

Skjema, veileder og regelverk

Longyearbyen lokalstyre har digitale skjemaer for utfylling og bestilling. På Svalbard gjelder ikke drikkevannsforskriften, men deler av matloven er innført og Longyearbyen lokalstyre følger drikkevannsforskriften. 

Svalbardmiljøloven regulerer forurensing på Svalbard. Sysselmesteren på Svalbard er forurensingsmyndighet.

Tømming av tanker, olje- og fettutskillere

For tømming av tanker, olje- og fettutskillere ta kontakt med Assemblin eller LNSS.

Kart

Kart og ledningsdata kan bestilles fra Longyearbyen lokalstyre

Tilknytting

Bestilling av tilkobling til nett gjøres gjennom sanitærmelding. Dette gjelder også byggevann eller midlertidig tilkoblinger.

Teknisk norm

Det er utarbeidet en lokal teknisk norm for Longyearbyen med vedlegg F001, F002, FV001, FV002, G001, IN001, J001, svalbardkum og preisolert grenrør. Normen vil være et levende dokument og det må alltid sjekkes etter siste redigeringsdato. Siden løsninger i arktis stadig er i utvikling kan nye og bedre løsninger alltid foreslås. Ta kontakt med enhet for tekniske tjenester for spørsmål til vann, avløp og vei.

Graving i byen

Ved graving i byen skal entreprenør skaffe seg nødvendig kunnskap om kabler og rørledninger i området, andre innretninger som kan bli berørt av gravingen, samt kulturminner. Gravemeldingen hentes her: Gravemelding 2021.pdf 

Longyearbyen er et tidligere industriområde og flere områder er forurenset. Ved graving i forurensede masser skal det søkes til Sysselmannen som miljømyndighet. Se utfyllende bestemmelser til arealplan §2.2 Forurensing og tiltaksplan.

Hovedplan - strategisk plan

Hovedplan vann og avløp er et strategisk dokument som synliggjør nødvendige, fremtidige tiltak for å sikre vannforsyningen og avløpshåndteringen etter gitte målsettinger i Longyearbyen. Den ble vedtatt 1 april 2019.

Målene for tjenesten er som følger:

Vann:
Longyearbyen skal ha god vannforsyning gjennom nok, godt og sikkert vannforsyning. Longyearbyen lokalstyre skal ha god og effektiv tjenesteyting.
Avløp:
Longyearbyen lokalstyre skal ha en god resipient, miljøvennlig og effektiv avløpshåndtering, samt en bærekraftig og effektiv tjenesteyting.