Bakgrunn
Longyearbyen lokalstyre søkte i november 2020 om å bli tatt opp i FORREGION-programmet til Forskningsrådet. Søknaden ble innvilget samme høst med en total kostnadsramme på ca. 4,5 millioner kroner til et lokalt arbeid om forskningsbasert innovasjon i regi av prosjektet FRAMSTEG.

På grunnlag av et koronarammet reiseliv, har ikke Longyearbyen lokalstyre hatt ressurser til å iverksette prosjektet før nå, høsten 2022.

Forregion programmet til Forskningsrådet
FORREGION skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet, og synliggjøre Forskningsrådet som en sterk og synlig aktør for omstilling, der hele landet tas i bruk. FORREGION skal bidra til økt verdiskaping ved å styrke evnen til omstilling i norsk økonomi, øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv og bedre samspill og kunnskapsoverføring. Budsjettformålet skal videre bidra til å nå KMD sitt mål om et vekstkraftig næringsliv i regioner og distrikt, og er en del av den næringsrettede innsatsen i regional- og distriktspolitikken.

Framsteg
Lokalstyret hovedmål med FRAMSTEG lokalt er å tilrettelegge for næringslivet og bedrifter i Longyearbyen så de kan utvikle seg i samhandling med forskningsmiljøene i forskningsbasert innovasjon. Satsingen skal sikre et kapasitetsløft for næringslivet i Longyearbyen og legge et grunnlag for en kunnskapsbasert utvikling av næringslivet. Utviklingen må være innenfor FN`s bærekraftsmål og rammebetingelsen i Svalbardmeldingen. Framsteg Longyearbyen har som hovedmål å øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon.

Delmålene i FRAMSTEG er å etablere støtteordningen i Longyearbyen for næringer og bedrifter i Longyearbyen. Etablere kompetansemegler og sikre at kompetansemeglingen har særskilt kunnskap om de spesielle forutsetningene for næringslivet på Svalbard. FRAMSTEG skal arbeide for at FN`s bærekraftmål er integrert hos partene som deltar i Framsteg Longyearbyen. Samhandlingen mellom bedrifter, FoU og offentlig forvaltning som fører til god dialog og økt samhandling er også et delmål.

Det gir grunnlag for å etablere læringsarenaer og samlinger som sikrer god kontakt og oppfølging av næringene.

Den økonomiske rammen for prosjektet er satt til totalt 4,5 millioner kroner for perioden 2022-2023 og 2024.

Kompetansemegler for Longyearbyen

>> Gijsbert D. Breedveld - UNIS