Bakgrunn

Næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre omfatter et langsiktig arbeid med å utvikle lokale rammebetingelser for næringsutvikling, verdiskapning og innovasjon. Arbeidet omfatter også en samordning av alle offentlige og private initiativer til lokal verdiskapning. 

Arbeidet tuftes på svalbardpolitiske rammer som styres fra nasjonale myndigheter, behovene som norskeid næringslivet i Longyearbyen har for offentlig tilrettelegging.  

Lokalstyret startet opp arbeidet i 2020. I 2021 ble arbeidet organisert som et prosjekt, kalt «næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre». Oppdragsgiveren er lokalstyret og prosjektet ledes av administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre. Arbeidet involverer Longyearbyen lokalstyres næringssjef, næringspolitiske utvalg, LLs ansatte, lokalt norskeid næringsliv og nasjonale myndigheter. 

Prosjektet forholder seg til nasjonale rammer og føringene som beskrives i nåværende Svalbardmelding (Meld.St.32 (2015-2016) og regjeringens innovasjons- og næringsstrategi på Svalbard. Den nye svalbardmeldingen forventes å påvirke prosjektets arbeid når meldingen blir publisert. Prosjektet forholder seg også til lokale rammer som utgjør politiske bestillinger, vedtak i perioden 2020 og frem til i dag. Slike rammer gjelder lokalt arbeid med samfunnsplaner, temaplaner og strategier som utvikles i tråd med formålet til Longyearbyen lokalstyre og LLs vedtatte planstrategi.  

Formålet med pågående næringsarbeid er å utvikle lokale rammebetingelsene for næring, innovasjon og verdiskapning. Lokale rammer skal tydeliggjøre Longyearbyen lokalstyres rolle i det lokale næringsarbeidet. og bidra til at privat næringsutvikling i Longyearbyen blir beskrevet og dermed forutsigbar gjennom en tematisk plan (næringsplan). Næringsplanen skal politisk besluttes av oppdragsgiveren lokalstyret og gjelde for valgperioden.  

Ny stortingsmelding om Svalbard

Regjeringen varslet 18. januar at det skal utvikles en ny stortingsmelding om Svalbard (Svalbardmelding). Regjeringen ønsker en ny kurs for Svalbard. Regjeringens begrunnelse for en ny stortingsmelding med økte klimaendringer i Arktis, økende aktivitet på og rundt Svalbard. Samtidig er den det en urolig situasjonen i Europa. Regjeringen mener at dette gjør det nødvendig å utvikle en ny stortingsmelding om Svalbard som staker ut kursen for Norges forvaltning og suverenitet over Svalbard. 

Den nye svalbardmeldingen forventes fremlagt for stortinget 1. halvdel 2024. 

En ny svalbardmeldingen vil påvirke næringslivets verdiskaping i Longyearbyen. Også lokalstyrets eget pågående arbeid med å utvikle lokale rammer for næringsaktivitet og næringspolitikk påvirkes.  

Lokalstyret besluttet derfor 21. februar at pågående arbeid med næringsplanen settes på pause. Lokalstyrets intensjon er å starte opp arbeidet med næringsplanen igjen, når ny svalbardmelding foreligger.  

Hvorfor Longyearbyen lokalstyre prioriterer arbeidet med næringsutvikling 
Hjemmel for pågående næringsarbeid knyttes til Meld.St.32 (2015-2016-Svalbardmeldingen) og regjeringens strategi for innovasjons- og næringsutvikling på Svalbard fra 2019. 

Utviklingen i Longyearbyen samfunnet, inkludert LLs arbeid med næringsutvikling styres av gjeldende nasjonale rammer (lover, forskrifter, stortingsmeldinger, strategier og føringer) 

Lokale offentlige og private tilbud i Longyearbyen styres av lokal etterspørsel etter varer, tjenester og arbeidskraft som genereres av offentlige sektor og bedriftene i offentlig og privat sektor lokalt. Andelen turister til Longyearbyen og Svalbard påvirker også tilbud, etterspørsel, bolyst og bli-lyst. 

Nasjonale og lokale myndigheter regulerer den lokale aktiviteten gjennom lover, forskrifter, meldinger, strategier, planer og virkemidler. Slike reguleringer bidrar også til å påvirke tilbudene og den lokale etterspørselen i Longyearbyen samt bo- og bli-lyst. 

Samlet skapes en lokal aktivitet som innvirker på lokal verdiskapning, bolyst, bli-lyst og den offentlige infrastrukturen, økt press på arealbruk, boliger og næringsbygg. Indirekte påvirkes også sammensetningen av befolkning og antallet innbyggere i Longyearbyen. 

Dette gir både begrensinger og åpner nye muligheter for privat næringsliv og innvirker direkte på evnen private bedrifter i Longyearbyen har til å eksistere, utvikle seg og overleve. 

En velfungerende privat sektor i Longyearbyen, bør utvikles i tråd med de nasjonale rammene for næringsutvikling på Svalbard. Det lokale næringslivet bør behandles likt med hensyn til hvilken type og omfang av aktivitet som tillates. Samtidig må privat næringsliv respektere at næringsutvikling og verdiskapning på Svalbard også innebærer å forholde seg til offentlige rammer som regulerer og styrer typen næringsaktivitet og omfanget av aktivitetene. Det er viktig at norskeide næringsliv i Longyearbyen utvikles i tråd med svalbardpolitiske mål og rammer, men samtidig åpner for at ønsket aktivitet gis gode forutsetninger for sin eksistens, utvikling og overlevelse innenfor områder som nasjonale myndigheter åpner for, lokalt på Svalbard.  

Samhandling og samspill rundt mulighetene og begrensningene mellom næringsliv, statlige og lokale myndigheter anses som viktig å tilrettelegge for i det lokale næringsarbeidet. 

Lokal vekst og nedgang i privat sektor krever også lokale løsninger, tilpasninger og reguleringer. 

En vekst i Longyearbyens innbyggerantall kan medfører uønsket press på offentlig infrastruktur, arealer, boliger og offentlige tjenester. Aktivitet som genererer slik vekst må vurderes og styres av sentrale og lokale offentlige myndigheter i et samspill med lokalt næringsliv. Her spiller de lokale næringsforeningene en viktig rolle. Det er viktig at den lokal veksten i innbyggerantallet ikke «spinner ut av kontroll». Ukontrollerbar vekst i antall innbyggere vil medføre at de offentlige tjenestene, infrastrukturen ikke tilpasses antallet innbyggere. Dermed vil de offentlige tjenestene ikke fungerer optimalt i tråd med dimensjoneringen av dem. 

En reduksjon i innbyggerantall kan også medføre lokale utfordringer i offentlig og privat sektor, noe som kan utløse behov for omstilling og reduksjon i både det offentlige og private tjenestetilbudet. Også her spiller næringsforeningene en viktig rolle. Det er viktig at en styrt reduksjon av Longyearbyens innbyggere treffer riktig mht Svalbardpolitiske rammer og mål for Longyearbyen. 

Longyearbyen lokalstyres rolle i offentlig tjenesteproduksjon og tilrettelegging for privat verdiskapning i Longyearbyen har en viktig rolle. Rollen består av å knyttes næringslivets behov og utfordringer sammen med de nasjonale og lokale rammene som påvirker lokal næringsutvikling, bolyst og bli-lyst sammen med dimensjoneringen av offentlige tjenester og tilrettelegging sammen. 

Dette fordrer en lokal forståelse og respekt for de nasjonale rammene som gjelder for Svalbard og Longyearbyen, samtidig som at nasjonale myndigheter må bruke tid på å lytte til næringslivets behov og lokaldemokratiets innspill i saker som omhandler verdiskapning og næringsutvikling på Svalbard.  

Dette danner bakteppet for prosjektet «næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre».

Hvordan arbeider Longyearbyen lokalstyre med næringsutvikling. 

Lokalstyret besluttet høsten 2021 å starte opp Innovasjon Norge programmet «næringsvennlig kommune». 

Formålet med programmet er å tilrettelegge for utvikling av gode offentlige lokale tjenester i regi av Longyearbyen lokalstyre ovenfor næringslivet. Næringslivets behov for offentlige tjenester fra LL er grunnlaget for å tilpasse et effektivt næringsapparat og lokal offentlig tjenesteproduksjon i Longyearbyen. 

I 2021 besluttet lokalstyret å gjennomføre programmets forstudie. Målet var å beskrive Longyearbyen lokalstyres sine eksisterende tjenester for næringslivet, og evaluere næringslivets tilfredshet med lokale offentlige tilbud. Forstudien kartla NÅ-situasjonen og definerte forbedringsområder for næringsarbeidet og de lokale offentlige tjenestene. 

Det ble gjennomført en politisk behandling av fagrapporten fra forstudien, inkludert vurdering av prosjektets anbefalinger til videreføring (mars 2023). Lokalpolitisk ble det besluttet å videreføre anbefalingene fra forstudien. 

Frem til lokalstyrets møte den 19. september i 2023, utviklet prosjektet rammene for en videreføring av arbeidet fra forstudien. 

Overordnet mål og resultatmål - Longyearbyen lokalstyres næringsarbeid - 2024. 

Lokalpolitiske mål som er besluttet for arbeidet med næringsutvikling ble vedtatt i lokalstyret 19.9.2023: 

Longyearbyen lokalstyre skal: 

 • Levere effektive, rasjonelle og bærekraftige tjenester med god service ovenfor næringslivet.
 • Tilrettelegge for gode rammebetingelser, som svarer på behov i næringslivet, i tråd med Lokalsamfunnsplanen, arealplanen og økonomiplanen.
 • Skape forutsigbarhet for næringslivet i en mer urolig tid.

Lokalstyret besluttet samtidig konkrete resultatmål som grunnlag for å nå målene beskrevet ovenfor: 

 • Gjennomføre en intern tverrfaglig prosess i Longyearbyen lokalstyres administrasjon, for å planlegge forbedringstiltak på 14 utvalgte områder i tråd med fagrapporten for forstudien i «næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre». 
  • Utvikle en plan for implementering av interne forbedringstiltak, som kan iverksettes uten videre planlegging/prosjektering. 
 • Gjennomføre en tverrfaglig prosess med lokalt næringsliv, interessenter og premissgivere, som skal lede til utviklingen av en lokal strategisk næringsplan for Longyearbyen
  • Beskrivelse av nåsituasjon, demografi og næringsliv 
  • Temadel, mulighetsrommet 
  • Handlingsdel med strategiske mål og tiltak

Hvordan gjennomføres prosjektet «næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre»
Arbeidet med «næringsvennlig kommune» er organisert som et prosjekt etter prosjektlederprosessen (PLP). Arbeidet er finansiert av statlige midler i årlige overføringer fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Arbeidets overordnede rammer knyttet til 

 • Meld.St.32 (2015-2016), regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard.
 • Svalbardloven, §§ 2931, 2 ledd og 32 
 • Lokalpolitiske vedtak i lokalstyret, miljø- og næringsutvalget som utgjør bestillinger til næringsarbeidet og overordnet planutvikling (lokalsamfunnsplanen, arealplanen og økonomiplanen). 

Prosjektet gjennomføres etter demokratiske prinsipper, nedfelt i Svalbardloven. 

 • Medvirkning av målgrupper, interessenter og premissgivere.  
  • Longyearbyen lokalstyres administrasjon og politiske utvalg (TMNU og LS)
  • Lokalt norskeid næringsliv
  • Nasjonale myndigheter.
 • Prosjektet følger nasjonale rammebetingelser nedfelt i de overordnede rammene (beskrevet ovenfor).
 • Prinsipper for god forvaltningsskikk i offentlig sektor.

Forventet effekt (gevinst) av næringsarbeidet. 

Det forventes følgende gevinster av det pågående arbeidet når det er ferdigstilt og implementert. 

 • Longyearbyen lokalstyre skal oppfattes som en profesjonell utviklingspartner for næringslivet. 
 •  Ambisjonen for næringsvennlighet legges til et snitt på 4 i totalskåre fra næringslivet i 2024. Dvs. opp fra 2,45 på en skala fra 1-6, der 6 er best. 
 • Lokalt næringsarbeid skal ha eierskap på styrings- og ledernivå i Longyearbyen lokalstyre og i hele organisasjonen. 
 • Det foretas en ny måling i 2024 for å sjekke at man er på riktig vei.