Om skolen

Longyearbyen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 1.-10. trinn. I tillegg har skolen en videregående avdeling, samt SFO. Kulturskolens aktiviteter er lagt til skolens lokaler.

Skolens ledelse og administrasjon:
Frode Westby Thorstad - rektor
Solveig Hervig, avd.leder 1.-4. trinn
Klara Dalen Sørbøl, avd.leder 5. -7. trinn
Kjerstin Sjøblom - avd.leder 8. -10.trinn
Anne-Line Pedersen - avd.leder videregående, ass. rektor.
Anders Wiik Mittet - SFO-leder
Ovidie Flobakk Bråten - administrasjonsmedarbeider

Skolens ansatte
Søk i skolens ansatte her

Kontakt med skolen
Longyearbyen skole
Pb 350
9171 LONGYEARBYEN

Tlf: 79 02 39 00 /  E-post

Elever
Skoleåret 2022- 2023 har skolen 236 elever i grunnskolen og 35 elever på videregående avdeling. Kulturskolen har 100 elever.
Skolefritidsordningen (SFO) benyttes av 88 barn dette skoleåret.

Ansatte
Inneværende skoleår jobber vel 50 personer, fordelt på ca 45 årsverk, ved skolen. Stillingene omfatter pedagogisk personale, assistenter og merkantilt personale tilknyttet skole (grunnskole 1.-10 og avdelings for videregående skole) og SFO. I likhet med lokalsamfunnet for øvrig, kan det forekomme en del utskiftning i personalet pga generell høy turnover.

Skolebygningen
Skolebygningen er fra 1971 og påbygd i flere omganger. I august 2012 ble en ny paviljong til bruk for SFO og som undervisningsrom for 1. klassetrinn tatt i bruk. Samtidig står det ferdig tre nye klasserom i 2. etasje i den delen av skolebygget som brukes av barnetrinnet. Høsten 2005 ble ny ungdomsskoleavdeling på ca 750 kvadratmeter tatt i bruk, og høsten 2006 ble ombygging av en tilsvarende stor del av eksisterende skolebygg fullført.

Skoletilbud

Tilbud til familier bosatt i Longyearbyen

Regjeringen klargjør nå regelverket for hva slags barnehage- og skoletilbud det skal være på Svalbard.

Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av svalbardpolitikken som hele Stortinget har sluttet seg til. Svalbardpolitikken er tydelig på at rettighetene der skal være begrenset sammenlignet med Fastlands-Norge.
 

Hovedpunkter om de nye forskriftene

 • Det skal ikke være private barnehager i Longyearbyen
 • Ingen individuell rett til barnehageplass, men Longyearbyen lokalstyre har plikt til å ha et barnehagetilbud.
 • Longyearbyen lokalstyre skal ikke ha plikt til, men kan, tilby videregående opplæring.
 • Elever har ikke rett på skoleskyss
 • Longyearbyen lokalstyre har ikke plikt til å tilby leksehjelp, SFO, kulturskole eller leirskole.
 • Ingen rett til opplæring for voksne i Longyearbyen
 • Retten til spesialundervisning i grunnskolen skal være begrenset til å gjelde for elever med behov for «mindre eller moderat» tilrettelegging av opplæringen. Når en elevs behov går ut over Longyearbyen lokalstyres plikt til å tilby spesialundervisning etter forskriften, har ikke eleven rett eller plikt til grunnskole i Longyearbyen etter forskriften.

Les mer på regjeringen.no

 

Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen
Forskriften trer i kraft 1. august 2022

(utdrag)
§ 4. Rett og plikt til grunnskoleopplæring i Longyearbyen

Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller seks år, til de har avsluttet 10. trinnet.

Retten til grunnskoleopplæring gjelder når barnet trolig skal være i Longyearbyen i mer enn tre måneder i strekk. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen én måned etter barnet har kommet til Longyearbyen og at foreldrene har meldt fra til Longyearbyen lokalstyre. Barn har plikt til grunnskoleopplæring når de har vært i Longyearbyen i seks måneder.

Barn med behov som går ut over Longyearbyen lokalstyres plikt etter § 6 første ledd bokstav f og § 7, og som derfor ikke kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen ved Longyearbyen skole, har ikke rett og plikt til grunnskoleopplæring i Longyearbyen. Avgjørelser etter regelen her er enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er klageinstans.

Flytte TIL Svalbard

Regjeringen har nå klargjort regelverket for hva slags barnehage- og skoletilbud det skal være på Svalbard.

Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av svalbardpolitikken som hele Stortinget har sluttet seg til. Svalbardpolitikken er tydelig på at rettighetene der skal være begrenset sammenlignet med Fastlands-Norge.

For å tydeliggjøre hva slags rettigheter man har krav på, ble det i Kongen i statsråd 17. juni 2022 fastsatt nye forskrifter for skole og barnehage, med ikrafttredelse fra 1. august 2022.

Hovedpunkter om de nye forskriftene

 • Det skal ikke være private barnehager i Longyearbyen
 • Ingen individuell rett til barnehageplass, men Longyearbyen lokalstyre har plikt til å ha et barnehagetilbud.
 • Longyearbyen lokalstyre skal ikke ha plikt til, men kan, tilby videregående opplæring.
 • Elever har ikke rett på skoleskyss
 • Longyearbyen lokalstyre har ikke plikt til å tilby leksehjelp, SFO, kulturskole eller leirskole.
 • Ingen rett til opplæring for voksne i Longyearbyen
 • Retten til spesialundervisning i grunnskolen skal være begrenset til å gjelde for elever med behov for «mindre eller moderat» tilrettelegging av opplæringen. Når en elevs behov går ut over Longyearbyen lokalstyres plikt til å tilby spesialundervisning etter forskriften, har ikke eleven rett eller plikt til grunnskole i Longyearbyen etter forskriften.

For mer utfyllende informasjon om hvilke skoletilbud som tilbys se: 
forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen

Skjema for innskriving av elev ved Longyearbyen skole finner du her

Vi gjør oppmerksom på at det er eget søknadsskjema for SFO. 
For informasjon om SFO se her

Har du spørsmål vedrørende innskriving, skoletilbud eller om skolen, ta kontakt
på tlf. 79023900, eller sentralbord 79022150. Trykk her for e-post
 

Flytte FRA Svalbard

Foresatte melder flytting fra Longyearbyen skole på eget elektronisk skjema som du finner her
Dette skjemaet brukes uansett om du flytter til en kommune på fastlands Norge, eller om du flytter fra Svalbard til utlandet.

Hvis du flytter til fastlands Norge anbefaler vi at foresatte tar kontakt med den aktuelle kommune og ny skole i god tid før flytting.
Når Longyearbyen skole har mottatt flyttemelding, vil vi sende melding til den aktuelle kommunen med opplysninger om flyttedato, skolens navn og ny adresse.

Elevpermisjoner

Retningslinjer for elevpermisjon i grunnskolen

Regelverket er forankret i opplæringsloven § 2-11, og gjelder for behandling av søknader om permisjon fra opplæring for alle elever i grunnskolen ved Longyearbyen skole. Det gis ikke permisjon fra undervisning i videregående. For mer informasjon se under egen fane – videregående.

Permisjon i inntil ti skoledager er ingen rett, men kan bare innvilges dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på:

- elevens permisjonshistorikk.
- skolens undervisningsopplegg i perioden.
- elevens læringsresultat og hvorvidt det foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.
- hvorvidt det skal gjennomføres muntlig/skriftlig eksamen, tentamen, nasjonale prøver eller obligatorisk statlige kartlegginger i perioden.

Unntaket er elever som tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke. Disse har, etter søknad, rett på permisjon under trossamfunnets helligdager. Det er en forutsetning at foresatte sørger for nødvendig undervisning under fraværet, slik at eleven kan følge den ordinære undervisningen når permisjonstiden er over.

Når du ikke skal søke permisjon
- Du trenger ikke søke permisjon hvis ditt barn skal til helsespesiallist på fastlandet. Slik fravær skal meldes på vanlig måte i Min Skole app.
- Hvis en slik helsereise blir kombinert med privat reise, må det søkes permisjon for de ekstra fridagene.

Saksbehandling
- Foresatte skal søke om permisjon i god tid før ønsket permisjonstidspunkt, minimum 14 dager i forkant.
- Permisjon skal søkes via Foresattportalen
- Permisjon inntil èn dag kan innvilges av kontaktlærer, hvis kontaktlærer vurderer at det er forsvarlig.
- Permisjonssøknader utover èn dag skal avgjøres av rektor etter vurdering sammen med kontaktlærer.
- Du vil få skriftlig tilbakemelding på søknaden enten som digital post fra skolen, eller som brevpost om du har reservert deg mot digital post. Svaret på søknaden vil også vises i Foresattportalen.
- Hvis du får avslag på søknaden skal dette være begrunnet, og du kan klage på vedtaket.

Her finner du brukerveiledning for hvordan du søker permisjonssøknad i Visma Flyt Skole.

Foresattes ansvar under permisjonstiden
Når en elev får innvilget permisjon overtar foresatte opplæringsansvaret. Foresatte må selv sørge for at eleven får nødvendig opplæring i permisjonstiden.
Det kan ikke forventes at lærere utarbeider et eget opplegg for eleven i permisjonstiden. Det blir foresattes ansvar at eleven tar igjen mistet undervisning og holder seg oppdatert med arbeidsplanen.

Permisjon over ti skoledager
Permisjon over ti skoledager innvilges ikke. Dersom en elev er fraværende mer enn ti dager vil eleven normalt skrives ut av skolen, og må skrives inn igjen når eleven er tilbake igjen.
Det kan oppstå situasjoner der fraværsgrunnen, ut fra en rimelighetsbetraktning, tilsier at eleven ikke skrives ut av skolen. Vurderingen gjøres av rektor. I disse tilfellene vil likevel fraværet ut over ti dager anses som ugyldig.

Fravær på vitnemålet
Hovedregel er at alt fravær på 8.,9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet.

Eleven kan sammen med foreldre, kreve at inntil ti skoledager i et skoleår ikke blir ført på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer.

Man kan kreve å få strøket dokumentert fravær på vitnemålet som skyldes:

- Helseårsaker (fravær utover tre dager som er dokumentert av lege)
- Helseårsaker (fra første fraværsdag for elev med dokumentert risiko for fravær f.eks. kronisk sykdom). Fravær av helsemessige årsaker krever legeerklæring. Legeerklæring sendes pr. post til rektor på skolen.
- Innvilget permisjon fra første dag

Skjema for - krav om sletting av gyldig fravær finner du her
Skjemaet bør være innsendt til skolen innen 1. juni
 

Elevbesøk

Skolen tar ikke lenger imot elevbesøk.

Skolemiljøplan

Skolemiljøplan for Longyearbyen skole finner du her