Vår visjon

Longyearbyen - unik, trygt, nært og skapende

Unikt - Longyearbyen er et unikt sted i forhold til sin beliggenhet, historie, natur, kultur, klima, lovgivning og internasjonale befolkning. Longyearbyen lokalstyre verdsetter, viser toleranse og respekt for ulikhet, mangfold, inkludering, historien og natur- og kulturmiljøet. 

Trygt - Longyearbyen er et trygt og inkluderende lokalsamfunn med forutsigbare rammebetingelser for befolkning og næringsliv. Longyearbyen lokalstyre skal være en pålitelig arbeidsgiver, forvalte regelverket med åpenhet, forutsigbarhet og likebehandling.

Nært - Longyearbyen er bygget opp i fellesskap og gir en felles identitet og tilhørighet blant innbyggerne. Longyearbyen lokalstyre jobber aktivt for å legge til rette for medborgerskap ved tilstedeværelse, å være tilgjengelig, legge til rette for samskaping, samarbeid og gode partnerskap. 

Skapende – Longyearbyen er et sted i utvikling, hvor kreativiteten og mangfoldet blomstrer. Longyearbyen lokalstyre skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling, entreprenørskap og bidra til bærekraftige endringsprosesser.  

Verdier i Longyearbyen lokalstyre

1. Longyearbyen lokalstyre er en åpen og tilgjengelig organisasjon basert på god informasjon, kommunikasjon og medbestemmelse.

Personalpolitikken og den praksis som utøves i organisasjonen bygger opp under lokalstyrets mål. Arbeidsgiver har gjennom sin personalpolitikk fokus på sammenhengen mellom kvalitet på tjenestene og det indre liv i organisasjonen. Gode tjenester fordrer kompetente og fornøyde arbeidstakere.
Longyearbyen lokalstyre preges av tillit, lojalitet og nærhet mellom ledere og medarbeidere. Det er en gjensidig forventning om kunnskap både hos ledere og medarbeidere – og dermed en forventning om deltakelse når beslutninger tas. Personalpolitiske beslutninger formes gjennom gode prosesser mellom arbeidsgiver og de ansatte og deres organisasjoner. Organisasjonen preges av en uformell og åpen struktur der det er lett å ta opp spørsmål, også kritikkverdige forhold.

2. Longyearbyen lokalstyre har en livsfaseorientert personalpolitikk basert på likebehandling og rettferdighet, med muligheter for individuell behandling.

Både den overordnede personalpolitikken og arbeidssituasjonen kan tilpasses ulike livssituasjoner og livsfaser. Som en inkluderende arbeidslivsbedrift søker Longyearbyen lokalstyre å være fleksibel i de ulike livsfaser, livssituasjoner og helsemessige vanskeligheter ansatte måtte møte. I dette ligger en gjensidighet i forhold til forventninger både for arbeidsgiver og arbeidstakere. I rekrutteringssammenheng følges «kvalifikasjonsprinsippet», men det er også viktig for arbeidsmiljøet å ha mangfold og at ulikheter respekteres.

3. Longyearbyen lokalstyre er en utviklende arbeidsplass der arbeidstakere gis mulighet for faglig og personlig utvikling.

De ansattes formal- og realkompetanse har stor verdi for hver enkelt, for organisasjonen og for samfunnet og de tjenestene vi yter. Fordi gode tjenester fordrer kompetente og fornøyde medarbeidere, ønsker Longyearbyen lokalstyre å ha en best mulig systematisk og planmessig kompetanseutvikling for sine ansatte.

4. Longyearbyen lokalstyre har et arbeidsmiljø som bidrar til felles identitet, inkludering og samhandling på tvers av arbeidssted.

I Longyearbyen lever de aller fleste langt fra sine ordinære sosiale nettverk og familie (fastlandet), og de fleste opplever en stor tilknytning til sitt arbeidsmiljø. Det forventes derfor en utstrakt ivaretakelse av hverandre.
Longyearbyen lokalstyre ivaretar et godt arbeidsmiljø der ansatte trives og gleder seg til å gå på jobb. Longyearbyen lokalstyre bestreber og tilrettelegger for dette gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, der ansatte får brukt sin kompetanse, og et allsidig velferdstilbud der hensikten er å skape trivsel, humor og glede for ansatte både på jobb og i fritiden.

 

Vedtatt av partssammensatt administrasjonsutvalg 13.10.2009