skolemiljø - glade elever

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 
 

Meld fra til skolen så snart som mulig

Hvis du som foresatt eller som elev opplever mobbing, krenkelser eller dårlig skolemiljø, må du melde fra til skolens ledelse. Det kan du gjøre ved å snakke med rektor, avdelingslederne, kontaktlærer eller noen andre voksne på skolen. Du kan be om en samtale/møte, eller sende e-post.

Kontaktinformsjon:

Frode Westby Thorstad
rektor, tlf. 90 68 23 68
Solveig Kårhus Hervig
avdelingsleder 1.- 4. trinn, ass. rektor, tlf. 99 64 60 54
Klara Dalen Sørbøl
avdelingsleder 5. 7. trinn, tlf. 93 24 18 28
Kjerstin Sjøblom
avdelingsleder 8. -10. trinn, tlf. 99 32 74 88
Bjørg Solveig Lindanger
avdelingsleder vg,  tlf. 90 67 08 24


Skolen har en aktivitetsplikt.

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hen: 

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • alltid si ifra til rektor 
  • undersøke det som har skjedd 
Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette kalles skolens aktivitetsplikt.   
 

Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen? 

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Det er strengere krav til å varsle, undersøke, og sette inn tiltak. Rektor må også varsle skoleeier (Longyearbyen lokalstyre), som vil følge opp saken videre. 

Dersom det er en i ledelsen som står bak krenkelsene, skal skoleeieren varsles direkte.  

Melde saken til statsforvalteren.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven skal ha et trygt og godt skolemiljø, kan du melde saken til statsforvalteren. Før du melder saken til statsforvalteren: 

  • må du ha tatt opp saken med rektor på skolen 
  • må det ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor  

Saken må i tillegg gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.  

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med statsforvalteren. Du må ta kontakt med statsforvalteren for Troms og Finnmark www.statsforvalteren.no under fanen.

Hva kan statsforvalteren gjøre? 

Statsforvalteren skal vurdere om skolen har gjort det de skal, og de kan bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken.

De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp. 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter 

nullmobbing_small_gul.pngfinner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø.   

Les mer om dine rettigheter

Ordensreglement

Her finner du ordensreglement for Longyearbyen skole som ble fastsatt av rektor i juni 2023. 
Reglementet ligger også tilgjengelig for elever og foresatte i Foresatt- og elevportalen. 

Ordensreglement for Longyearbyen skole.pdf

nullmobbing stort bilde

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?

Det kan være mange grunner til at barnet ditt ikke trives. Mobbing og plaging kan være en av dem. Utdanningsdirektoratet har laget en guide om hvilke rettigheter barnet ditt har og hvordan dere kan gå frem i kontakten med skolen eller barnehagen.

Uansett grunnen til at elever opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø, plikter skolen å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak og dokumentere.

Her finner du nærmere beskrivelse av denne aktivitetsplikten