Det er forventet oppstart i arbeidet med lokalsamfunnsplanen i løpet av 2020. Arbeidet med å få etablert en strategisk næringsplan vil startes opp så snart Longyearbyen lokalstyre har et politisk vedtak knyttet til oppstart og gjennomføring av arbeidet med å få etablert en lokalsamfunnsplanen. 

Kommunal planlegging

Kommunal planlegging tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven. I Longyearbyen lokalstyre må det også tas hensyn til svalbardpolitiske målsettinger og rammer. Loven er en demokratilov. Lovens formål er å arbeide for

 • Bærekraftig utvikling.
 • Samordning av statlige, regionale og lokale oppgaver. 
 • Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. 
 • Etablering av langsiktige løsninger og konsekvenser. 

Planlegging etter plan og bygningsloven skal sikre bærekraftig utvikling med bakgrunn i miljø- og klima, sosiale og økonomiske forhold. I alle planprosessene til Longyearbyen lokalstyre er medvirkning svært viktig for å ivareta og utvikle lokaldemokratiet. Se vedlagte eksempel på hva regjeringen mener om medvirkning her 

Lovens § 3-1 definerer oppgaver og hensyn i planleggingen. Longyearbyen lokalstyre sitt arbeid med planlegging skal bygge på økonomiske og ressursmessige forutsetninger og rammebetingelser og ikke være mer omattende enn nødvendig. Mål for utviklingsarbeidet er:

 • Samfunnsmessige behov og oppgaver. 
 • Jordressurser, landskap og naturmiljøer. 
 • Verdiskapning og næringsutvikling. 
 • Bygde omgivelser, bomiljøer, oppvekst- og levekår. 
 • Helse og kriminalitet. 
 • Klimahensyn, løsninger for energi og transport. 
 • Samfunnssikkerhet og beredskap. 

Loven definerer ulike planverktøy. Lokalt vil dette innbefatte retningslinjer og programmer for kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel (lokalsamfunnsplan). Disse programmene binder opp arealene innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt arealplanområde gjennom kommuneplanens arealdel, områderegulering og detaljregulering. 

Longyearbyen lokalstyre sitt arbeid med utviklingen av planverktøyene påvirkes av forkjellige forventninger og rammebetingelser. Vi peker her på noen eksempler med linker til ulike forventninger og rammebetingelser:

Hva er en lokalsamfunnsplan?

Ved å forklare hvordan plansystemet i Norge fungerer, så kan vi gå litt mer i dybden på hva en lokalsamfunnsplan innebærer. Lokalsamfunnsplanen skal gi overordnede føringer og målsettinger for de ulike sektorenes planlegging og retningslinjer for hvordan Longyearbyen lokalstyres egen visjon, mål og strategier skal gjennomføres innenfor virksomheten i et lengre perspektiv (4 år). I samfunnsdelen skal det tas strategiske valg for utviklingen av samfunnet og lokalstyret som organisasjon i en 4. årsperiode. 

Lokalsamfunnsplanen danner retningen og grunnlaget for utarbeidelse av ulike temaplaner. Temaplanene skal henge sammen med lokalstyreplanen og gjelde for tilsvarende periode som lokalstyreplanen (4 år). Hvilke temaplaner som Longyearbyen lokalstyre skal utarbeide avhenger ofte av hvilke behov Longyearbyen lokalstyre avdekker. Behovene kan være ulike, men vi forsøker her å vise til noen eksempler der administrasjonssjefen, lokalstyret eller samfunnet for øvrig peker på ulike behov og utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen. 

 • Mangel på boliger (boligsosial handlingsplan)
 • Store hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet legges ned og behovet for ny næringsstruktur melder seg (Strategisk næringsplan)
 • Lokalsamfunnet mangler idrettstilbud, arenaer for idrett eller kulturtilbud (Idretts- og kulturplan)
 • Energiforsyning, vann- og avløp i samfunnet har tekniske utfordringer og må utbedres (energiplan og vann- og avløpsplan)

Lokalsamfunnsplanen skal vare over en periode tilsvarende valgperioden på 4 år. Den skal politsik vedtas i lokalstyret og være gjeldende overordnet plan og gi føringer for temaplanene.

Hva er en strategisk næringsplan?

Strategisk næringsplan er en temaplan som i hovedsak beskriver strategien (visjon, målsettinger og satsningsområdene) til Longyearbyen lokalstyre. Den beskriver også tiltakene, dvs hva Longyearbyen lokalstyre faktisk skal arbeide med innenfor planperioden.  

Strategisk næringsplan består fysisk av en strategisk del (strategiplan) og en tiltaksdel (tiltaksplan). Tiltaksplanen definerer næringstiltak som knyttes til den strategiske planen og som det skal arbeides med årlig. Tiltaksplanen revideres normalt årlig eller i forbindelse med ny kommunevalgperiode. Den strategiske delen revideres innenfor hver kommunevalgperiode. 

En strategisk næringsplan må være godt medvirket i næringslivet og befolkningen. Den skal være politisk forankret gjennom et politisk vedtak i lokalstyret for å være gjeldende og førende for næringsavdelingens videre arbeid med å realisere tiltakene.