Administrasjonssjef og sektorsjefer

Administrasjonssjefen er den øverste administrative lederen i Longyearbyen lokalstyre. Administrasjonssjefen følger selv opp staben og enhetene "økonomi"  og "personal og organisasjon". De to sektorsjefene har ansvaret for oppfølgingen av enhetene innenfor henholdsvis teknisk sektor og oppvekst- og kultursektoren.

Stab

Administrasjonssjefens stab omfatter områdene politisk sekretariat, juridisk rådgiver, rådgiver kvalitet og beredskap, kommunikasjonsrådgiver, næringssjef og IKT.

Økonomi

Enheten består av økonomisjef (enhetsleder), en økonomirådgiver, en controller, fagansvarlig regnskap og en økonomikonsulent.  

Økonomienheten har ansvaret for oppgaver som utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan, budsjett, regnskap, saksbehandling, bistå ved anskaffelser.

Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og for øvrige enheter, og yter informasjon, rådgivning og opplæring til øvrige enheter. Økonomienheten skal også være med på å videreutvikle og fornye organisasjonen som helhet.

Personal og organisasjon

Enheten består av personalsjef (enhetsleder), personalrådgiver, fagansvarlig på lønn, personalkonsulent (lønn), arkivleder, arkivkonsulent og konsulent i infotorget.

Enheten har ansvar innenfor fagområdene personal, lønn- og lønnspolitikk, HMS, arkiv samt drift av Infotorget. Enheten er en støttefunksjon for administrasjonssjefen og for øvrige enheter, og yter rådgivning, opplæring og bistand, og generell service internt og eksternt i virksomheten. Enheten skal også være med på å videreutvikle og fornye organisasjonen som helhet.

Plan- og utvikling

Enheten består av plansjef (enhetsleder), to arealplanleggere, to byggesaksbehandlere og en GIS-ansvarlig/geodataingeniør. 

Enheten er ansvarlig for utarbeidelse og behandling av arealplaner og byggesaker. I tillegg har enheten det overordnede ansvaret for Longyearbyen lokalstyret sine planer og strategi for forvaltning av disse, inkludert lokalsamfunnsplanen.

Eiendom

Enheten består av eiendomssjef (enhetsleder), driftsingeniør, tre driftsteknikere og to vedlikeholdsarbeidere.

Enheten er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle Longyearbyens lokalstyres eiendommer. Totalt utgjør dette 35 600 m2, fordelt på cirka 180 bygg. Av dette er cirka 21 000 m2 servicebygg. Resterende kvadratmeter fordeler seg på cirka 150 boenheter, som leies ut til ansatte i Longyearbyen lokalstyre.

Tekniske tjenester

Enheten består av teknisk sjef (enhetsleder), tre driftsingeniører, driftssjef for renovasjon og tre fagoperatører for renovasjon.

Enheten drifter vei, vann, avløp og renovasjon for Longyearbyen. Vei, vann og avløp driftes i samarbeid med FDV-partnere mens renovasjon driftes av egne ansatte. Under fagområdene drifter enheten veier og gang-/sykkelveier, elvedosing, scooterløyper, bymiljø, torg, renovasjonsordningen og miljøstasjonen, avløpshåndtering, drikkevannsforsyning, deponier, offentlig parkeringsplasser og drift av kirkegård.

Brann og redning

Enheten består brannsjef (enhetsleder), brannmester og underbrannmester på heltid samt deltidsmannskaper fordelt på fem vaktlag.

Enheten har ansvar for Longyearbyens brann- og redningstjeneste, og skal i tillegg ivareta forebyggende aktiviteter som branntilsyn i og utenfor Longyearbyen, kontroll og service på brannteknisk materiell, informasjons- og motivasjonstiltak og brannforebyggende kurs. Enheten har dessuten beredskap mot akutt forurensning og skal ivareta ambulansetjenesten på vegne av UNN.

Longyearbyen havn

Enheten består av havnesjef (enhetsleder), driftstekniker og trafikk- og sikkerhetsansvarlig. Longyearbyen havn kjøper i stor grad inn tjenester for å utføre enkeltoppgaver havna ikke dekker selv.

Longyearbyen havn utøver Longyearbyen lokalstyres havnedrift og er tilbyder av offentlige havnetjenester. Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i Longyearbyen havnedistrikt, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterfulgt.

Barn og unge

Enheten består av enhetsleder, barne- og familkonsulent, barnevernskonsulent, PP-rådgiver, fagleder ungdomsvirksomheten og ungdomsarbeider/klubbleder.

Enhet barn og unge er en flerfaglig enhet med kompetanse på ulike sider av oppvekstområdet og barnevern. Enheten har som mål å fremme tverrfaglig samarbeid, forbyggende og helsefremmende tiltak.

Longyearbyen skole

Longyearbyen skole har rundt 55 ansatte og består av rektor (enhetsleder), avdelingsledere, pedagogiske personale, assistenter både i grunnskole og i skolefritidsordningen samt administrasjonsmedarbeider og miljøarbeider. 

Longyearbyen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 1.-10. trinn. I tillegg har skolen en videregående avdeling, samt SFO.

Polarflokken barnehage

Ved full barnehage har Polarflakken barnehage ca 16 årsverk og består av barnehagestyrer (enhetsleder), pedagogisk personale og assistenter. På grunn av varierende barnetall i løpet av året varierer bemanningen etter behov.

Polarflokken barnehage er en basebarnehage med 78 barnehageplasser fordelt på 4 kontaktgrupper. Barnehagen har to baser, en for småbarn (1-2 år) og en for storbarn (3-6 år).

Kullungen barnehage

 Kullungen barnehage har ca. 12 årsverk og består av barnehagestyrer (enhetsleder), pedagogisk personale og assistenter.

 Barnehagen er en avdelingsbarnehage med 3 avdelinger.og gir barnehagetilbud til barn fra fylte 1 år til de starter på skolen.

Kultur og idrett

Enheten består av kultursjef (enhetsleder), Longyearbyen bibliotek, Longyearbyen kulturhus, Nordover kunstsenter og kino, kulturskolen og Svalbardhallen. 

Enhetens skal ivareta driften av kultur-, fritids- og idrettsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. Enhetens mål er å være tilrettelegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov.