Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Planprogram - fastsatt i Teknisk utvalg 6. juni

Planprogram for revidering av Arealplan for Longyearbyen planområde ble behandlet i  Teknisk utvalg den 6.juni. Det enstemmig vedtatt å fastsette planprogrammet

Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Delplan for sjøområdet sør

D57 forsidebilde.JPGDelplan for Sjøområdet sør er vedtatt uten muligheter for etablering av boligformål.

Planområdet kan gjennomgå en oppgradering, fortetting og transformasjon til næring- kontor- forretnings- og verkstedformål.

Delplan for Hotellneset

Hotellneset.JPGDelplanen for Hotellneset endelig vedtatt.

 

Delplan for Svalsat på Platåberget

Planområdet.JPGPlanprogram for delplan på Svalsat på Platåberget ble enstemmig vedtatt i   møte i teknisk utvalg den 6.10.2022, i samsvar med Svalbardmiljølovens § 50,3.  Planprogrammet setter rammer for planarbeidet  knyttet til utvidelse av område for SvalSat på Platåberget, ved Longyearbyen.

Delplan for Vannledningsdalen

Delplan for Vannledningsdalen ble vedtatt i Longyearbyen lokalstyre i møte den 21.6.2022, utvalgssak 64/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljøslovens §52. 

kart

Delplan for Longyearbyen deponi

longyearbyen deponi.jpgNytt deponi for lettere forurensede masser kan etableres ved Gruve 3. Delplanen for Longyearbyen deponi er vedtatt. 

Delplan for Sjøområdet nord

D58 Plankart vedtatt.JPG

Åpner for kvalitetsheving og høyere utnytting av næringsarealene i Sjøområdet. Delplan for Sjøområde nord er vedtatt. 

Delplan for Elvesletta nord

Delplan for Elvesletta nord ble vedtatt av Longyearbyen Lokalstyre på møtet den 8.2.2022 i sak 13/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 52.

Planvedtak truffet av Longyearbyen lokalstyre kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI, jf. svalbardmiljølovens  § 52 fjerde ledd 2. pkt. Klagefristen er 3 uker fra kunngjort planvedtak. Eventuell klage sendes Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen eller e-post: postmottak@lokalstyre.no

D56 illustrasjonsplan - vedtatt.jpg

Formålet med delplanen er å utvikle området med bedre arealutnyttelse og gjenbruk av bygg fra andre boligområder i Longyearbyen og Svea. Utviklingen området planlegges i sammenheng med utbedring av setningsskader på eksisterende bebyggelse.