Hensikt med planendringen

Det er ønsket å etablere fortau og tilhørende gangfelt langs krysset mellom vei 200 og vei 229. Fortauet som ønskes etablert vil knytte sammen og skape en trygg ferdselsåre for myke trafikanter mellom gågata og gangveien oppover i Gruvedalen, ett av byens største boligområder. For å realisere prosjektet er det nødvendig med en mindre endring av gjeldende delplan for området, da denne ikke er i samsvar med faktiske forhold. Nærmere beskrivelse finnes i vedlagt søknadsbrev.

 

Planområde

Området for den mindre endringen ligger i kryss mellom vei 200 og vei 229, på det nordlige hjørnet av Kullungen barnehage, og er en del av delplan D36 Sentrumsområdet med forskningsparken. Foreslåtte endringer til plan kan sees i vedlagte plankart.

 

Du kan sende inn merknader til planarbeidet og tiltak innen 01.04.2024

Innspill og merknader merkes «2024/314 Fortau vei 229/200» og sendes til synove.jahr@henninglarsen.com og med kopi til post@lokalstyre.no

 

Videre saksgang

Vi gjør oppmerksom på at innsendte merknader og innspill til planarbeidet ikke blir besvart direkte. Alle innspill blir kommentert og oversendt sammen med saken ved videre politisk behandling.

 

Har du spørsmål til planarbeidet?

Spørsmål til foreslåtte endringer kan rettes til Lillian Risvaag på telefon 908 23 725 eller e-post: Lillian.risvaag@lokalstyre.no

 

Dokumenter i saken: