Planprogrammet gjør rede for formål med planområdet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning.

Formålet med delplanen er å legge til rette for næringsvirksomhet i form av kontor, håndverksvirksomhet og forretning. Det legges også til rette for verkstedvirksomhet og lagervirksomhet. Planområdet er 5,8 daa og ligger i Sjøområdet nordvest for Longyearbyen sentrum. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 22/532 (Transporten), 22/305 (Gml. Potetlager), 22/696, og del av 22/427, 22/1 og 22/448. Planens endelige avgrensning blir avklart som en del av det videre planarbeidet.

Berørte myndigheter, innbyggere og organisasjoner mfl. som har særlig interesse for planarbeidet er gjennom offentlig ettersyn i perioden 20.11.2023 - 20.12.2023 gitt anledning til å uttale seg. Det kom inn 5 innspill til planprogrammet, en oppsummering av innspillene med kommentar fra forslagsstiller ligger vedlagt.

 

Her finner du fastsatt planprogram

Her finner du saksprotokoll fra den politiske behandlingen


Andre dokumenter i saken: