Beredskapsrådet for Svalbard har i dag diskutert den alvorlige smittesituasjonen på fastlandet. Det blir foreløpig ikke innført særskilte tiltak for Svalbard ut over nasjonale retningslinjer og råd.

- Vi viser til den alvorlige smittesituasjonen på Østlandet og det rådet som regjeringen har gitt i den forbindelsen om å unngå reiser som ikke strengt er nødvendige. Dette gjelder også reiser til og fra Svalbard. Fritidsreiser hit anses ikke som strengt nødvendige, sier smittevernlege Knut Selmer ved Longyearbyen sykehus.

Han understreker også viktigheten av å følge de øvrige nasjonale smittevernreglene og at alle bidrar i dugnaden mot smitte.

- Vi gjentar også oppfordringen om å bruke munnbind, sier smittevernlegen.

Longyearbyen sykehus, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard vil følge situasjonen nøye framover og løpende vurdere om det er behov for å innføre strengere lokale tiltak, som innreisekarantene.

- Innreisekarantene vil bli vurdert dersom situasjonen utvikler seg i negativ retning, sier sysselmann Kjerstin Askholt.


The Emergency Preparedness Council for Svalbard has today discussed the serious situation on the mainland regarding the recent outbreak of mutated coronavirus. No special measures are currently being introduced for Svalbard in addition to national guidelines and advice. 

- We refer to the serious outbreak in Eastern Norway and the government's advice to avoid all travel that is not strictly necessary. This also applies to travel to and from Svalbard. Vacation trips here are not considered strictly necessary, says infection control doctor Knut Selmer at Longyearbyen hospital. 

He also emphasizes the importance of following the other national infection control rules and that everyone contributes to the fight against infection. 

 - We reiterate the appeal to wear a face mask in public places, says the infection control doctor. 

Longyearbyen Hospital, Longyearbyen Local Council and the Governor of Svalbard will follow the situation closely in the future and continuously assess whether there is a need to introduce stricter local measures, such as entry quarantine. 

 - The entry quarantine will be assessed if the situation develops in a negative direction, says Governor Kjerstin Askholt.