Krisepakke til Longyearbyen

Viser til artikkel i Svalbardposten
 
Det er en svært krevende situasjon for alle i Longyearbyen og for Longyearbyen lokalstyre. Dette er en enorm folkedugnad for at vi skal forhindre spredning av Koronaviruset.
Det er innført tiltak som er et kraftig inngripen i den enkeltes frihet. Dette rammer næringslivet og hele samfunnet.
 
Vi skal videreføre den gode jobben med å holde oss smittefri. Klarer vi å holde oss slik, vil vi fort kunne være en av de første stedene i Norge som kan begynne å oppnå en normal drift av samfunnet. Dette vil ha en stor verdi for alle.
 
Mitt mål er å holde Longyearbyen smittefri.
 
Det er en tøff tid for alle, og som i mange andre kriser så er det noen grupper som blir hardere rammet enn andre.
Derfor har vi anmodet Stortinget om en egen krisepakke for Svalbard, fordi de helt særegne forholdene i Longyearbyen krever det, og fordi noen av de nasjonale tiltakene ikke får effekt en på Svalbard.
 
Denne tiltakspakken inneholder 3 ting, men vi ser at vi selvsagt vil ha behov for mer, men først må vi sørge for at arbeidsfolk har penger til det mest nødvendige, og vi må sørge for at bedriften holder seg likvide.
  • Reduserte gebyrer/kommunale avgifter
  • Dagpenger
  • Infrastrukturprosjekter

Vi forventer at Stortinget skjønner den alvorlige situasjonen, og bistår når de treffer sine vedtak senere i dag.

Med vennlig hilsen 

Arild Olsen 
Lokalstyreleder 
**********************************************************************************************************************
 

Crisis package for Longyearbyen

Referring to the article in Svalbardposten: Svalbardposten

It is a very demanding situation for everyone in Longyearbyen and for the Longyearbyen Local Council. This is a tremendous voluntary effort to prevent the spread of the coronavirus.

Measures have been introduced which are a vigorous intervention of the individual's freedom. This affects business and society as a whole.

We will continue the good job of keeping ourselves free of infection. If we manage to stay that way, we will soon be one of the first places in Norway that can begin to achieve a normal operation of society. This will have a great value for everyone.

 My goal is to keep Longyearbyen free from infection.

 It's a tough time for everyone, and as in many other crises, some groups are hit harder than others.

That is why we have requested the Norwegian parliament to grant a special crisis package for Svalbard, because the very peculiar conditions in Longyearbyen require it, and because some of the national measures have no effect on Svalbard.

This package of measures contains 3 things, but we see that we obviously need more, but first we need to make sure that workers have the money they need, and we need to make sure that the company stays liquid.

  • Reduced fees / municipal fees
  • Unemployment benefits
  • Infrastructure projects

We expect the Norwegian parliament understand the serious situation, and assist us when they make their decisions later today. 

Yours sincerely
Arild Olsen
Community Council Leader