เนื่องด้วยการะบาดของโควิด - ๑๙ และการวางมาตรการอย่างเข้มงวด สิ่งเหล่านี้ทำให้แรงงานชาวต่างชาติหลายรายในลองเยียร์เบียนสูญเสียฐานรายได้ของตนเอง เนื่องด้วยการพักงานนี้ สิทธิผลประโยชน์ของการพักงานสำหรับชาวนอร์เวย์โดยทั่วไป ไม่ได้ครอบคลุมแรงงานชาวต่างชาติหลายรายในลองเยียร์เบียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินและยากลำบากนี้ ณ ขณะนี้ทางรัฐบาลจึงจัดให้มีโครงการเงินช่วยเหลือที่มีระยะเวลากำหนดสำหรับกลุ่มแรงงานเหล่านี้

วัตถุประสงค์ของโครงการเงินช่วยเหลือมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าเลี้ยงชีพสำหรับแรงงานชาวต่างชาติ ซึ่งในสถานการณ์พิเศษอย่างยิ่งไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินว่างงานหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งสามารถครอบคลุมค่าเลี้ยงชีพตามกฎหมายหลัก ๆ ของประเทศนอร์เวย์ตามปกติ

โครงการเงินช่วยเหลือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลที่ตามมาของการปลด (พักงาน) พนักงาน ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องด้วยการวางมาตรการ เพื่อกำจัด การระบาดของโควิด - ๑๙ และสิ่งเหล่านี้มีระยะเวลากำหนด และสิ่งเหล่านี้จะทำให้สภาพการเงินมั่นคงสำหรับผู้ที่ถูกพักงาน และครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ ก่อนบุคคลเหล่านี้สามารถกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้ หรือสามารถเดินทางออกจากสวาลบาร์ดได้

โครงการนี้ไม่สามารถนำกฎมาใช้เป็นมูลฐานสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้

โครงการเงินช่วยเหลือนี้มีผลบังคับใช้ต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้
ก) ผู้ที่ถูกพักงานที่มีสัญญาทำงานในอาณาเขตของลองเยียร์เบียน
ข) ผู้ที่มีการลงทะเบียนในทะเบียนผู้พำนักในสวาลบาร์ด โดยมีที่อยู่พักอาศัยภายในอาณาเขตของลองเยียร์เบียน
ค) ไม่เป็นผู้ถือสัญชาติหรือมีใบอนุญาตให้พำนักในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป
ง) ผู้ที่ถูกเรียกเก็บภาษีในสวาลบาร์ดในปี ๒๐๒๐ โดยมีสัญญาทำงานกับนายจ้างปัจจุบันนี้
จ) ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาณาเขตของลองเยียร์เบียน
 
ผู้ร้องขอที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดจากโครงการเงินช่วยเหลืออาจได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภายใต้หัวข้อ ข และ จ ซึ่งผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบให้การเลี้ยงดูแก่เด็ก และเด็กเหล่านั้นเป็นสมาชิกของครัวเรือนของผู้ร้องขอ

เงินช่วยเหลือนี้สามารถเริ่มให้ได้นับแต่วันที่ลูกจ้างไม่ได้รับเงินเดือน เนื่องด้วยการพักงาน เงินช่วยเหลือนี้สามารถเริ่มให้อย่างเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๐๒๐

กระทรวงยุติธรรมและการเตรียมความพร้อมได้มอบหมายให้เทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนเป็นฝ่ายรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารโครงการเงินช่วยเหลือนี้

ณ ขณะนี้ทางเทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนของการร้องขอนี้ แบบฟอร์มการร้องขอสำหรับสิ่งเหล่านี้ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้จะถูกประกาศเร็ว ๆ นี้บนเว็บไซต์ของเทศบาลท้องถิ่นลองเยียร์เบียน

ลองเยียร์เบียน ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๐๒๐
เฮเก วาเลอร์ ฟาเกอร์ทูน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร