Evaluering av lokaldemokratiet i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre ble opprettet i 2002.

NIBR gjennomførte i 2005 en evaluering av lokalstyreordningen i Longyearbyen. Evalueringen viste at det er betydelig skepsis til ordningen lokalt, og at deltakelsen ved valget lokalstyrevalget i 2003 var lav.

Høsten 2007 ble det gjennomført en oppfølgingsundersøkelse i tilknytning til lokalstyrevalget der man ønsket å få sikrere kunnskap med hensyn til innbyggernes deltakelse i valg.

I rapporten fra NIBR ”Lokalt demokrati i Longyearbyen, engasjement og deltakelse ved valget 2007” ble det stilt to hovedspørsmål:

- Hvordan har holdningene til lokaldemokratiet utviklet seg de siste to årene, spesielt sett i lys av håndteringen av skattesaken?
- Hva kan forklare valgdeltakelsen? Hva kjennetegner valget og valgkampen? Hvilken betydning har fire års valgperiode?

Evalueringen viser at holdningene til lokaldemokratiet i Longyearbyen fremdeles er delte. Undersøkelsen viser en forsiktig positiv endring i holdningene til lokalstyreordningen og i intervjuene trekkes det spesielt fram tre mulige årsaker til denne utviklingen.

- For det første har ordningen med lokalstyre nå fungert noen år og innbyggerne begynner å venne seg til systemet, samtidig som det ikke eksisterer noen klart alternativer til lokalstyreordningen.

- For det andre nevner mange av informantene at den sittende lokalstyreleder Kjell Mork har stor tillit og legitimitet i befolkningen.

- For det tredje har skattesaken etter manges mening hatt betydning for folks vurdering av lokaldemokratiet.

Valgdeltakelsen til lokalstyrevalget i Longyearbyen høsten 2007 var lav, i overkant av 40 prosent. Den lave oppslutningen om valget knyttes spesielt til Longyearbyensamfunnet. Samfunnet er preget av store utskiftninger i befolkningen og mange oppholder seg i byen ganske kort tid. En del av innbyggerne pendler til og fra fastlandet slik at tilknytningen til Longyearbyen ført og fremst blir som arbeidssted, ikke som lokalsamfunn.

En annen grunn til lav valgdeltakelse nevnes liten interesse for lokalpolitikken eller de vet for lite om politikken i Longyearbyen. Valgkampen kunne ha inneholdt mer politisk debatt og konflikt. Det politiske livet i Longyearbyen er preget at få politiske konfliktsaker, og uklare skillelinjer mellom partiene/listene.

Rapportene fra 2005 og 2007 finnes til høyre

Tips en venn Skriv ut