Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Revidering av Arealplan for Longyearbyen arealplanområde 2024-2036

Planident: Arealplan

Hovedmålet for arbeidet med Arealplanen for Longyearbyen er å videreføre lokalsamfunnsplanens retning mot en bærekraftig samfunnsomstilling ved å avpasse arealutviklingen i tråd med det grønne skiftet Longyearbyen lokalstyre har forpliktet seg til. I tillegg er det tre overordnede endringer som er ønskelig i revideringen;

 • Tilstrebe ett plannivå 
 • Vedta langsiktig arealstrategikart
 • Oppdatere og justere de utfyllende bestemmelsene, og undersøke behov for å utarbeide temakart og veiledere til arealdelen for bedre saksbehandling

Det er Longyearbyen lokalstyre som er ansvarlig for revideringen av arealplanen.

Planprogrammet for arbeidet med arealplanen ble vedtatt i teknisk utvalg 6.juni. Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, planprosessen og opplegg for medvirkning.

Vi fikk inn totalt 24 innspill til høring av planprogrammet og oppstart av planarbeid. 9 av innspillene var rene forhåndsinnspill til endring av arealformål, og resten av innspillene hadde  innspill til blant annet endring av arealformål i tillegg til kart og bestemmelser, kunnskapsgrunnlag, ambisjonsnivå, prosess og medvirkning. I tillegg var det mange synspunkter og utfylling av de ulike temaene revideringen av arealplanen tar opp.

Longyearbyen lokalstyre vil takke for mange både gode gode og gjennomarbeidede innspill, og forslag til planprogram hhar blitt bearbeidet med bakgrunn i disse.

Her finner du fastsatt planprogram

Her finner du saksprotokoll fra den politiske behandlingen

Endringer etter at planprogrammet har vært til offentlig ettersyn: I all hovedsak har vi gjort mindre justeringer og presiseringer i teksten. Men det er også lagt til et nytt kapittel 5.2 som beskriver andre pågående prosesser som vil påvirke planarbeidet,  det er lagt til en rekke dokumenter til kunnskapsgrunnlag og utredninger of det er gjort mindre justeringer på fremdriftsplanen. Vi foreslår å sette inn enda et høringspunkt i planprosessen i forbindelse med vedtak av et arealstrategikart. Dette kan brukes til å sile ut arealinnspill. Se informasjon nedenfor i forhold til hva og når ting sendes inn.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til: aina.iden.tveit@lokalstyre.no

 

Informasjon om innspill til endret arealformål (kan fortsatt meldes inn, men vil ikke kommenteres i planprogram/ behandles politisk da fristen er utløpt):

Forhåndsinnspillene som sendes inn i denne omgang er ikke å regne som innspill til arealendringer, men vil gi oss en informasjon om områdene innbyggerne har interesser i som vil brukes til å korrigere planprogrammet og utforme medvirkningsløpet mer detaljert. Alle som sender forhåndsinnspill til  arealendring vil bli kontaktet når tidsperioden for innspill til arealplanen er bestemt ( i etterkant av at planprogram og arealstrategikart er vedtatt). 

Det som vi ønsker at sendes inn ved forhåndsinnspill til arealplanen:

 • Foreløpig navn på det fremtidige arealinnspillet
 • Stedsnavn/adresse
 • Alle gårdsnummer/bruksnummer
 • Forslagstillers kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post, telefon)
 • Grunneiers/ evt. grunnleiers kontaktinformasjon
 • Arealets størrelse (ca. daa/m2)
 • Arealformål i gjeldende kommuneplan
 • Ønske om fremtidig arealformål
 • Dagens arealbruk

Når det bli aktuelt å sende inn selve arealinnspillet (det vil bli kunngjort i svalbardposten og på hjemmesider i forbindelse med vedtak av arealstrategikart, tentativt første kvartal 2024)) skal det vedlegges kart som viser arealets avgrensning og muligheter for adkomst, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og konsekvensutredning (KU). Det skal også vedlegges en vurdering av områdets egnethet i forhold til følgende:

 • Lokalsamfunnsplanen med satsningsområder og mål
 • planprogrammet for arealdelen og det langsiktige arealstrategikartet (etter at disse er vedtatt)
 • gjeldende arealplan
 • andre nasjonale, regionale eller lokale føringer som er relevante for området
 • andre forhold som forslagstiller vektlegger

 

Andre dokumenter i saken:

Send innspill


Ditt innspill til planen vil bli registrert i Longyearbyen lokalstyre sitt sak- og arkivsystem.

Skjul skjema for innspill
Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Longyearbyen sett fra Longyearbreen