Om skolen

Skolens ledelse og administrasjon:
Frode Westby Thorstad - rektor
Solveig Hervig, avd.leder, 1.-4. trinn, ass. rektor
Klara Dalen Sørbøl, avd.leder 5. - 7. trinn
Kjerstin Sjøblom - avd.leder 8. -1 0.trinn
Bjørg-Solveig Lindanger - avd.leder videregående
Anders Wiik Mittet - SFO-leder
Brita Felde - administrasjonsmedarbeider

Skolens ansatte
Søk i skolens ansatte her

Kontakt med skolen
Longyearbyen skole
Pb 350
9171 LONGYEARBYEN

Tlf: 79 02 39 00 /  E-post

Elever
Skoleåret 2023- 2024 har skolen 222 elever i grunnskolen og 35 elever på videregående avdeling. Kulturskolen har omtrent 90 elever.
Skolefritidsordningen (SFO) benyttes av 75 barn dette skoleåret.

Ansatte
Inneværende skoleår jobber vel 55 personer, fordelt på ca 48 årsverk, ved skolen. Stillingene omfatter pedagogisk personale, assistenter og merkantilt personale tilknyttet skole (grunnskole 1.-10. og avdeling for videregående skole) og SFO. I likhet med lokalsamfunnet for øvrig, kan det forekomme en del utskiftning i personalet på grunn av generell høy turnover.

Skolebygningen
Skolebygningen er fra 1971 og påbygd i flere omganger. I august 2012 ble en ny paviljong til bruk for SFO og som undervisningsrom for 1. klassetrinn tatt i bruk. Samtidig stod det ferdig tre nye klasserom i 2. etasje i den delen av skolebygget som brukes av barnetrinnet. Høsten 2005 ble ny ungdomsskoleavdeling på ca. 750 kvadratmeter tatt i bruk, og høsten 2006 ble ombygging av en tilsvarende stor del av eksisterende skolebygg fullført.

Skoletilbud

Skoletilbudet i Longyearbyen har noen begrensninger sammenlignet med skoletilbudet eleven har i sin fastlandskommune 

Bare Longyearbyen lokalstyre kan drive barnehage og grunnopplæringsvirksomhet i Longyearbyen. Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av den til enhver tid gjeldende svalbardpolitikk. (Meld. St. 32)

Forskrift om barnehagevirksomhet i Longyearbyen og forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen legger til rette for at barn og ungdom i Longyearbyen får god opplæring i et trygt og godt skolemiljø.
Forskriften skal også bidra til at norske svalbardpolitiske mål kan oppfylles.

Særlige forhold i Longyearbyen:

Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller seks år, til de har avsluttet grunnskolen (10. trinn). Retten til grunnskoleopplæring gjelder når barnet trolig skal være i Longyearbyen i mer enn tre måneder i strekk. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen én måned etter barnet har kommet til Longyearbyen og at foreldrene har meldt fra til Longyearbyen lokalstyre. Barn har plikt til grunnskoleopplæring når de har vært i Longyearbyen i seks måneder.

Begrenset rett til spesialundervisning i grunnskoleopplæring i Longyearbyen
Barn med behov som går ut over Longyearbyen lokalstyres plikt
etter § 6 første ledd bokstav f og § 7), og som derfor ikke kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen ved Longyearbyen skole, har ikke rett og plikt til grunnskoleopplæring i Longyearbyen. Avgjørelser etter regelen her er enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er klageinstans.

Elever med behov for mindre eller moderat tilrettelegging av opplæringen har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 til § 5-6, med de begrensningene som følger av bestemmelsen her.

I vurderingen av om eleven har rett til spesialundervisning, skal det blant annet legges vekt på

a) elevens samlede behov for tilrettelegging og tjenester for å kunne ta del i opplæringen og oppnå et forsvarlig utbytte av den

b) hvor kostnadskrevende tilretteleggingen vil være

c) påvirkningen på andre elevers opplæringstilbud

d) at skolen ikke skal kompensere for andre tjenestetilbud som ikke finnes og regler som ikke gjelder i Longyearbyen.

Elever har bare i særskilte tilfeller rett til én-til-én-undervisning eller en dedikert personalressurs, f.eks. lærer, assistent eller spesialpedagog. Elever har ikke rett til slik tilrettelegging i mer enn en begrenset del av opplæringen og i en kortere periode.

Retten til spesialundervisning begrenses for øvrig av den kapasiteten og kompetansen som Longyearbyen lokalstyre rår over.

Se hele forskriften her
 

Overgangsordning for spesialundervisning
Lokalstyret vedtok 13. september 2022 at det i forbindelse med ikrafttredelsen av Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen skal iverksettes en overgangsordning for tilbud om spesialundervisning for skoleelever og barnehagebarn tilflyttet Longyearbyen før 1. september 2022. Det skal utarbeides en veileder for praktisering av forskriften som skal gjelde for de som ikke er omfattet av overgangsordningen.

Se vedtaket i Lokalstyret – 13.09.2022
 

For familer som har barn som skal begynne på, eller allerede er elev på ungdomstrinnet:

Elever på ungdomstrinnet tilbys fremmedspråket spansk. Dersom elev har hatt annet språk før flytting til Svalbard, må elev regne med å være elev i engelsk fordypning eller arbeidslivsfag.

Ungdom i Longyearbyen som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har samme rett til videregående opplæring som de ville hatt i fastlandsnorge, men elever har ikke rett til særskilt norskopplæring eller spesialundervisning i videregående opplæring på Svalbard.
(Forskrift om inntak til videregående opplæring på Svalbard)
Retten kan oppfylles enten gjennom videregående opplæring i Longyearbyen eller gjennom videregående opplæring på norsk fastland etter reglene i opplæringslova.

Faget mat & helse gjennomføres på 9. trinn. Elevene får derfor standpunktkarakter i dette faget på 9. trinn.
 

Utenlandske elever

Elever tilbys særskilt språkopplæring, men det er svært viktig å sette seg inn i inntaksreglene for videregående dersom en ser for seg at elev også skal fortsette videregående opplæring på Svalbard. Videregående opplæring har egne inntaksvilkår og er begrenset. 
Se informasjon om videregående opplæringstilbud i Longyearbyen

Ta kontakt før du flytter til Longyearbyen
Planlegger du å flytte til Longyearbyen med barn i skolealder må du ta kontakt med skolen i god tid før flytting.
Kontaktinformasjon finner du her

Flytte TIL Svalbard

Skoletilbudet i Longyearbyen har noen begrensninger sammenlignet med skoletilbudet eleven har i sin fastlandskommune 

Bare Longyearbyen lokalstyre kan drive barnehage og grunnopplæringsvirksomhet i Longyearbyen. Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av den til enhver tid gjeldende svalbardpolitikk. (Meld. St. 32)

Forskrift om barnehagevirksomhet i Longyearbyen og forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen legger til rette for at barn og ungdom i Longyearbyen får god opplæring i et trygt og godt skolemiljø.
Forskriften skal også bidra til at norske svalbardpolitiske mål kan oppfylles.

Ta kontakt med skolen før du flytter til Longyearbyen
Planlegger du å flytte til Longyearbyen med barn i skolealder, må du ta kontakt med avdelingsleder i god tid før flytting.
Kontaktinformasjon til skoleledelsen og administrasjon finner du her

Skjemaer:
Det er eget skjema for innskriving av nye elever ved Longyearbyen skole. Skjemaet finner du her
For informasjon om SFO tilbudet, se her

Særlige forhold i Longyearbyen:

Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller seks år, til de har avsluttet grunnskolen (10. trinn). Retten til grunnskoleopplæring gjelder når barnet trolig skal være i Longyearbyen i mer enn tre måneder i strekk. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen én måned etter barnet har kommet til Longyearbyen og at foreldrene har meldt fra til Longyearbyen lokalstyre. Barn har plikt til grunnskoleopplæring når de har vært i Longyearbyen i seks måneder.

Begrenset rett til spesialundervisning i grunnskoleopplæring i Longyearbyen
Barn med behov som går ut over Longyearbyen lokalstyres plikt
etter § 6 første ledd bokstav f og § 7), og som derfor ikke kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen ved Longyearbyen skole, har ikke rett og plikt til grunnskoleopplæring i Longyearbyen. Avgjørelser etter regelen her er enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er klageinstans.


Elever med behov for mindre eller moderat tilrettelegging av opplæringen har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1 til § 5-6, med de begrensningene som følger av bestemmelsen her.

I vurderingen av om eleven har rett til spesialundervisning, skal det blant annet legges vekt på

a) elevens samlede behov for tilrettelegging og tjenester for å kunne ta del i opplæringen og oppnå et forsvarlig utbytte av den

b) hvor kostnadskrevende tilretteleggingen vil være

c) påvirkningen på andre elevers opplæringstilbud

d) at skolen ikke skal kompensere for andre tjenestetilbud som ikke finnes og regler som ikke gjelder i Longyearbyen.

Elever har bare i særskilte tilfeller rett til én-til-én-undervisning eller en dedikert personalressurs, f.eks. lærer, assistent eller spesialpedagog. Elever har ikke rett til slik tilrettelegging i mer enn en begrenset del av opplæringen og i en kortere periode.

Retten til spesialundervisning begrenses for øvrig av den kapasiteten og kompetansen som Longyearbyen lokalstyre rår over.

Se hele forskriften her
 

Overgangsordning for spesialundervisning
Lokalstyret vedtok 13. september 2022 at det i forbindelse med ikrafttredelsen av Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen skal iverksettes en overgangsordning for tilbud om spesialundervisning for skoleelever og barnehagebarn tilflyttet Longyearbyen før 1. september 2022. Det skal utarbeides en veileder for praktisering av forskriften som skal gjelde for de som ikke er omfattet av overgangsordningen.

Se vedtaket i Lokalstyret – 13.09.2022 

For familier som har barn som skal begynne på, eller allerede er elev på ungdomstrinnet:

Elever på ungdomstrinnet tilbys fremmedspråket spansk. Dersom elev har hatt annet språk før flytting til Svalbard, må elev regne med å være elev i engelsk fordypning eller arbeidslivsfag.

Ungdom i Longyearbyen som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har samme rett til videregående opplæring som de ville hatt i fastlandsnorge, men elever har ikke rett til særskilt norskopplæring eller spesialundervisning i videregående opplæring på Svalbard.
(Forskrift om inntak til videregående opplæring på Svalbard)
Retten kan oppfylles enten gjennom videregående opplæring i Longyearbyen eller gjennom videregående opplæring på norsk fastland etter reglene i opplæringslova.

Faget mat & helse gjennomføres på 9. trinn. Elevene får derfor standpunktkarakter i dette faget på 9. trinn.

Utenlandske elever

Elever tilbys særskilt språkopplæring, men det er svært viktig å sette seg inn i inntaksreglene for videregående dersom en ser for seg at elev også skal fortsette videregående opplæring på Svalbard. Videregående opplæring har egne inntaksvilkår og er begrenset. 
Se informasjon om videregående opplæringstilbud i Longyearbyen

Flytte FRA Svalbard

Foresatte melder flytting fra Longyearbyen skole på eget elektronisk skjema som du finner her
Dette skjemaet brukes uansett om du flytter til en kommune på fastlands Norge, eller om du flytter fra Svalbard til utlandet.

Hvis du flytter til fastlands Norge anbefaler vi at foresatte tar kontakt med den aktuelle kommune og ny skole i god tid før flytting.
Når Longyearbyen skole har mottatt flyttemelding, vil vi sende melding til den aktuelle kommunen med opplysninger om flyttedato, skolens navn og ny adresse.

Elevpermisjoner

Retningslinjer for elevpermisjon i grunnskolen

Det er utarbeidet er eget permisjonsreglement for Longyearbyen skole. Formålet med permisjonsreglementet er å bidra til å holde elevfraværet på Longyearbyen skole lavt, og å sikre likeverdig behandling av søknader om permisjon. 
Permisjonsreglementet gjelder for grunnskolen. Det er ikke anledning til å søke permisjon fra videregående opplæring.

Permisjonsreglement for Longyearbyen skole

Regelverket er forankret i opplæringsloven § 2-11, og gjelder for behandling av søknader om permisjon fra opplæring for alle elever i grunnskolen ved Longyearbyen skole. Det gis ikke permisjon fra undervisning i videregående. For mer informasjon se under egen fane – videregående.

Permisjon i inntil ti skoledager er ingen rett, men kan bare innvilges dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på:

- elevens fraværshistorikk.
- skolens undervisningsopplegg i perioden.
- elevens læringsresultat og hvorvidt det foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.
- hvorvidt det skal gjennomføres muntlig/skriftlig eksamen, tentamen, nasjonale prøver eller obligatorisk statlige kartlegginger i perioden.

Unntaket er elever som tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke. Disse har, etter søknad, rett på permisjon under trossamfunnets helligdager. Det er en forutsetning at foresatte sørger for nødvendig undervisning under fraværet, slik at eleven kan følge den ordinære undervisningen når permisjonstiden er over.

Når du ikke skal søke permisjon
- Du trenger ikke søke permisjon hvis ditt barn skal til helsespesiallist på fastlandet. Slik fravær skal meldes på vanlig måte i Min Skole app.
- Hvis en slik helsereise blir kombinert med privat reise, må det søkes permisjon for de ekstra fridagene.

Saksbehandling
- Foresatte skal søke om permisjon i god tid før ønsket permisjonstidspunkt, minimum 14 dager i forkant.
- Permisjon skal søkes via Foresattportalen
- Permisjon inntil èn dag kan innvilges av kontaktlærer, hvis kontaktlærer vurderer at det er forsvarlig.
- Permisjonssøknader utover èn dag skal avgjøres av rektor etter vurdering sammen med kontaktlærer.
- Du vil få skriftlig tilbakemelding på søknaden enten som digital post fra skolen, eller som brevpost om du har reservert deg mot digital post. Svaret på søknaden vil også vises i Foresattportalen.
- Hvis du får avslag på søknaden skal dette være begrunnet, og du kan klage på vedtaket.

Her finner du brukerveiledning for hvordan du søker permisjonssøknad i Visma Flyt Skole.

Foresattes ansvar under permisjonstiden
Når en elev får innvilget permisjon overtar foresatte opplæringsansvaret. Foresatte må selv sørge for at eleven får nødvendig opplæring i permisjonstiden.
Det kan ikke forventes at lærere utarbeider et eget opplegg for eleven i permisjonstiden. Det blir foresattes ansvar at eleven tar igjen mistet undervisning og holder seg oppdatert med arbeidsplanen.

Permisjon over ti skoledager
Permisjon over ti skoledager innvilges ikke. Dersom en elev er fraværende mer enn ti dager vil eleven normalt skrives ut av skolen, og må skrives inn igjen når eleven er tilbake igjen.
Det kan oppstå situasjoner der fraværsgrunnen, ut fra en rimelighetsbetraktning, tilsier at eleven ikke skrives ut av skolen. Vurderingen gjøres av rektor. I disse tilfellene vil likevel fraværet ut over ti dager anses som ugyldig.

Fravær på vitnemålet
Hovedregel er at alt fravær på 8.,9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet.

Eleven kan sammen med foreldre, kreve at inntil ti skoledager i et skoleår ikke blir ført på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer.

Man kan kreve å få strøket dokumentert fravær på vitnemålet som skyldes:

- Helseårsaker (fravær utover tre dager som er dokumentert av lege)
- Helseårsaker (fra første fraværsdag for elev med dokumentert risiko for fravær f.eks. kronisk sykdom). Fravær av helsemessige årsaker krever legeerklæring. Legeerklæring sendes pr. post til rektor på skolen.
- Innvilget permisjon fra første dag

Skjema for - krav om sletting av gyldig fravær finner du her
Skjemaet bør være innsendt til skolen innen 1. juni
 

Elevbesøk

Skolen tar ikke imot elevbesøk.

Skolemiljøplan

Skolemiljøplan for Longyearbyen skole finner du her

Skoleskyss (skolebuss)

Longyearbyen skole tilbyr skoleskyss for elevene i grunnskolen i mørketiden. Første dag med skolebuss dette skoleåret blir mandag 30. oktober 2023. 

Vi håper at så mange som mulig av våre elever vil benytte seg av busstilbudet, slik at vi kan unngå flest mulig privatbiler på parkeringsplassen om morgenen. 

Les mer om skoleskyssordningen i dokumentet under, som også er sendt ut til alle foresatte:

Info skoleskyss  23-24.pdf