Generell informasjon

Åpning av barnehager og skoler

Fra 20. april åpner barnehagene og fra 27. april åpner skolen fra 1. – 4. trinn og SFO. 
I tråd med de nasjonale føringene åpner Longyearbyen lokalstyre barnehagene, skolen fra 1. - 4. trinn og SFO fra dato nevnt ovenfor. Det jobbes med lokale tilpasninger. Ytterligere informasjon om åpning vil bli lagt ut så snart det er klart.
 
Helsedirektoratet vedtok å stenge alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner for å hindre smittespredning, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Begge barnehagene og skolen i Longyearbyen ble midlertidig stengt med umiddelbar virkning torsdag 12. mars Kl. 18:00. Stengingen gjelder frem til 20. april for barnehagene og til 27. april for 1. - 4. trinn og SFO. For de øvrige trinnene og VGS avventes nasjonale føringer og retningslinjer for åpning.  

Informasjon fra skolen til foresatte og elever

Fra 20. april åpner barnehagene og fra 27. april åpner skolen fra 1. – 4. trinn og SFO. 
I tråd med de nasjonale føringene åpner Longyearbyen lokalstyre barnehagene, skolen fra 1. - 4. trinn og SFO fra dato nevnt ovenfor. Det jobbes med lokale tilpasninger. Ytterligere informasjon om åpning vil bli lagt ut så snart det er klart.
 
Helsedirektoratet vedtok å stenge alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner for å hindre smittespredning, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Begge barnehagene og skolen i Longyearbyen ble midlertidig stengt med umiddelbar virkning torsdag 12. mars Kl. 18:00. Stengingen gjelder frem til 20. april for barnehagene og til 27. april for 1. - 4. trinn og SFO. For de øvrige trinnene og VGS avventes nasjonale føringer og retningslinjer for åpning.  

 

Etter nasjonale vedtak stengte skolen og SFO fra kl. 18.00 den 12. mars. Stengingen gjelder t.o.m. 27.april. Opplæringen vil i den grad det er mulig bli ivaretatt gjennom nettundervisning og/eller annet opplæringsmateriell. Det vil bli gitt ytterligere informasjon om undervisning fra kontaktlærerne på de ulike trinnene og fra skolen om situasjonen skulle endre seg.  

For barnetrinnet gjelder følgende:  

Fredag 13. mars vil lærerne bruke dagen til å utvikle oppgaver og opplegg. Lærerne vil informere sin klasse fortløpende. Barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner vil kunne få et omsorgstilbud på skolen. Hvis du tror dette gjelder deg, ta kontakt med rektor. 


For ungdomstrinnet og videregående gjelder følgende for fredag 13. mars:  

Undervisningen ivaretas via digitale hjelpemidler, og følger ordinær timeplan så langt det er mulig. 

Helsedirektoratet oppfordrer også sterkt til å unngå fritidsreiser. Legg merke til at alle som har vært på reise utenom Norden, fra 27. februar, skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette gjelder elever, ansatte og foresatte. 

Omsorgstilbud for barn i barnehage, skole og SFO

Lokalstyre har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Dette gjelder i den perioden barnehagene og skolene er stengt

Kritiske samfunnsfunksjoner gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene 
 • Barnevern

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner som listet opp ovenfor. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. 

Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte barnehage og skole. Tilbudet gis i barnets barnehage eller skole.

 

Rett til plass i omsorgstilbud 

Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver. Dokumentasjonen må leveres skole/barnehage senest 1 dag etter oppstart. Retten gjelder foreldre der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid. 

 

Om omsorgstilbudet 

Barnehage: Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid. 
 

Skole: Omsorgstilbudet for småtrinnet skal foregå innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO  sin åpningstid. Elevene får samme opplæringstilbud som elevene hjemme.   

Foreldrebetaling når barnehage/SFO er stengt

Viser til pressemelding fra regjeringen 17.mars

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.

Faktura for mars går som normalt.

Reduksjonen vil komme på faktura for april

 

Råd til deg som forelder

Skoler og barnehager er stengt fordi alle må bidra til å begrense spredning av korona-epidemien. Det skaper bekymring og er stressende for mange familier. Her er noen råd som kan være til hjelp for å mestre den nye hverdagen:

 

 • Det er lurt å opprettholde normale rutiner for måltider og leggetider.
 • I løpet av det som er vanlig skoletid, anbefales det at barna gjør skolearbeid, tegner, leser eller lytter til bøker, og sørger for å være ute i frisk luft uten å være tett på andre.
 • Fokuser på positive ting familien kan gjøre sammen – slik som å se film, høre på musikk, lese sammen, gå en tur eller spille spill. Pass på at dere samles rundt felles måltider.
 • Husk at du er en rollemodell for barna. Hvordan du håndterer stress, hvordan dere voksne snakker om situasjonen, og hvordan dere reagerer, påvirker barna.
 • Følelser som redsel, panikk, tristhet og ensomhet er normale reaksjoner i slike spesielle situasjoner. Barn er sensitive for voksnes følelser, og det er bedre å være åpen om følelsene sine enn å skjule dem.
 • Barn reagerer på forskjellige måter. Noen kan virke uberørt når du snakker med dem, men vise bekymring senere. Vær særlig oppmerksom på kvelden og natten.  Mange barn blir ekstra engstelige da.
 • Det er viktig å holde seg orientert, men det kan være lurt å begrense bruken av sosiale media og lignende hvis det fører til økt stress og unødig redsel.
 • Søk støtte hos andre – Ikke vær redd for å be om hjelp.

 

Snakk om hva dere skal gjøre i familien dersom noen føler seg dårlig og blir syk. Dersom det blir aktuelt med karantene: forklar hva det betyr og snakk om hva dere kan gjøre for at det skal bli så hyggelig som mulig.

Råd om smitte og hygiene

Råd for barn som kan ha vært utsatt for smitte

Ved mistanke om koronavirus gjelder samme tiltak både for barn og voksne. Det vil da være snakk om hjemmekarantene i 14 dager, eller inntil smitte eventuelt er avkreftet. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke.

Det er viktig å snakke med barna om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

 

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge

 

God hygiene

Foreldre, foresatte og ansatte ved skoler, SFO og barnehager bes om å sørge for at barna vasker hendene. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Vask hender med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis det ikke er mulighet for håndvask.

Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for barn/elever/ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. 

 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at barn bruker munnbind. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som faktisk kan øke smittefaren. Dersom barn møter opp med munnbind bør foreldre/foresatte informeres om at dette ikke er nødvendig. 

 

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

 

Unngå samling i grupper

For å beskytte de som er utsatt og redusere smittespredning, må vi alle unngå å samle oss i grupper og ha minst mulig sosial kontakt. 

Det er viktig at dere formidler alvoret i dette også hjemme slik at alle tar et ansvar for å unngå sosiale aktiviteter fremover f.eks barnebursdager, samle mange barn i ett hjem etc.

Tiltakene er gjort nettopp for å hindre sosiale sammenkomster hvor virus lett kan smitte flere.