I møtet ble det enstemmig vedtatt å fastsette planprogrammet, sist datert 10.04.2024, i samsvar med svalbardmiljøloven §51.

Delplanarbeidet fremmes av LPO Arkitekter v/ Ingvild Sæbu Vatn på vegne av Svalbard Energi AS v/Torbjørn Grøtte

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og beskriver hvordan planarbeidet og medvirkning skal gjennomføres. Videre avgrenser planprogrammet delplanområdet og redegjør for kunnskapsgrunnlag og hvilke temaer som må utredes.  

Hensikten med planarbeidet er å oppføre en målemast for måling av vind og isdannelse som grunnlag for videre vurdering av vindkraftanlegg på Breinosa.

Delplanområdet ligger midt på plangrensen for Arealplan for Longyearbyen. Delplanområdet har et areal på cirka 49 daa. Masten søkes satt opp på Breinosa på rundt 670 moh. Planområdet omfatter del av eiendommen 22/1.  Planens endelige avgrensning blir avklart som en del av det videre planarbeidet.

Berørte myndigheter, innbyggere og organisasjoner mfl. som har særlig interesse for planarbeidet er gjennom offentlig ettersyn i perioden 12.03.2024 - 01.04.2024 gitt anledning til å uttale seg. Det kom inn 12 innspill til planprogrammet, en oppsummering av innspillene med kommentar fra forslagsstiller ligger vedlagt. Planarbeidet ble opprinnelig varslet som en mindre endring av arealplanen, men etter innspill fra Sysselmesteren på Svalbard ble det besluttet å kjøre en full planprosess. Administrasjonssjefen vurderer at planprogrammet, slik det foreligger, har hensyntatt innspillene på tilfredsstillende vis og at det gir et godt grunnlag for den videre planutformingen.

 

Her finner du fastsatt planprogram

Her finner du saksprotokoll fra den politiske behandlingen


Andre dokumenter i saken: