Unntak fra fraværsreglene forlenges

Regjeringen har besluttet å forlenge unntaket fra fraværsreglene. Unntaket vil gjelde for hele skoleåret 2021 - 2022. 
Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Les mer om unntak fra fraværsreglene.

Videregående opplæring på Svalbard

Videregående opplæring holder til i en egen fløy sør-vest i skolebygget. Elevene på videregående har faste studieplasser på egen lesesal. Gode arbeidsforhold og generelt lavt elevtall i de ulike faggruppene, gir gode arbeids- og læringsforhold. Få elever og nærhet mellom lærere og elevene gir god kontakt og gode samarbeidsmuligheter.

På videregående er det til sammen 48 elever skoleåret 2020-2021.

Vi tilbyr det studieforberedende programmet studiespesialisering med fordypning i både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Innenfor yrkesfaglig utdanningsprogram tilbys bygg- og anleggsfag. På vg2 tilbys tømrer (siste år med byggteknikk 2020-21). Vi har også et tilbud hvor yrkeskompetanse i bygg- og anleggsfag kombineres med studiekompetanse, en YSK-modell. Elevene som går dette løpet oppnår svennebrev i tømrerfag kombinert med studiekompetanse. 

Inntak videregående opplæring Svalbard

Det er lokalt inntak til den videregående opplæringen på Svalbard. Søknadsfrist er 1. februar og søknadsskjema legges ut på våre hjemmeside i midten av desember årlig. Dersom du ønsker å søke på vg2 eller vg3 og er elev ved en skole på fastlandet i dag, se informasjon under: Fastlandselevsøker.

Utenlandske elever må kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk (nivå 3) før de kan bli tatt opp som elever i videregående opplæring her. Erfaringsmessig bør elevene ha hatt norskopplæring i skole i flere år for å være i stand til å komme inn. 

Inntaksforskrift for videregående opplæring på Svalbard.

Utdanningsprogram og fordypning

Vi tilbyr utdaninningsprogrammene studiespesialisering og bygg- og anleggsteknikk. I tillegg har vi bygg- og anleggsteknikk med YSK (yrkes- og studiekompetanse).

 

Studiespesialisering

Dersom det er elevgrunnlag tilbyr vi fordypning innenfor både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Vi har en lokal modell for videregående opplæring. Modellen vår innebærer blant annet at fag kjøres for flere trinn samtidig og/eller for flere ulike fag samtidig:

 

Kroppsøving

Alle elever på videregående som har faget gjennomfører det samtidig med 2 lærere. (YSK-elever fra vg3 og noen deltidselever har ikke dette faget)

 

Fremmedspråk spansk

Spansk fremmedspråk – kjøres delvis med alle nivåer samkjørt, noe tid alene til ulike nivåer.

 

Programfag

I utgangspunktet kjøres alle programfag med 1 deløkt (45 min) studietid hvor elevene jobber med et spesifikt oppdrag formidler fra faglærer. Elevene skal være på skolen i studietiden.

 

Historie og religion og etikk

Vi tilbyr eldre historie (56 årstimer) annet hvert år med vg1 og vg2 sammen, og året etter nyere historie (årstimer) med vg2 og vg3 sammen.

Det året vi kjører eldre historie, tilbyr vi også Religion for vg2 og vg3 sammen. Dette kjøres faget gjennomføres altså annet hvert år.

Elever på vg1 og vg2 gjennomfører annet hvert skoleår fellesfag sammen med klassetrinnet over. Skoleåret 2020-21 tilbys religion og etikk for vg2 og vg3. Vg1 og vg2 gjennomfører historie vg2 (eldre historie). 

 

Bygg- og anleggsteknikk

Skolen tilbyr yrkesfaglig utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk. Dette yrkesfaglige programmet er det vedtatt at skolen skal tilby til og med skoleåret 2022-2023.

 

Privatisteksamen i fag

I likhet med elever som bytter skole på fastlands-Norge, kan elever som flytter til eller fra Svalbard måtte ta fag som privatist avhengig av fagtilbudet til skolen man begynner på.

Elever som flytter til Longyearbyen må gå opp som privatist i fag som skolen ikke tilbyr, eller fag som ut fra vår lokale modell ikke tilbys hvert skoleår. Det er viktig at elever som vurderer å flytte til Longyearbyen setter seg godt inn i vår lokale modell, og er kjent med konsekvenser i forhold til undervisning og privatisteksamener. Det anbefales å ta kontakt med skolens rådgiver eller avdelingsleder videregående. Dersom du vurderer å flytte til Svalbard, kontakt gjerne din rådgiver på nåværende skole. 

Dersom du ønsker å være elev på vår videregående avdeling og flytte til Svalbard alene, se informasjon under fastlandselevordningen. Fastlandselevordningen gjelder elever på vg2 og vg3.

 

Bygg- og anleggsteknikk med YSK

Elevene som har valgt denne kombinasjonsmodellen kan oppnå fagbrev i kombinasjon med studiekompetanse. Elevene går ut med programfagene matematikk R1, matematikk R2 og Fysikk1. Elevene må påregne at løpet går noen måneder inn i 5. skoleår. De har et skoleløp på 4-4,5 år. 

Videregående opplæring - modeller Longyearbyen skole - rev feb 2021.pdf

Fastlandselever

Fastboende elever kan søke om skoleplass ved skolens videregående avdeling. Utenlandske elever må ha oppnådd kompetansemål på nivå 3 i læreplan for grunnleggende norsk for å få skoleplass. Det vises til egen inntaksforskrift.

Longyearbyen skole tilbyr også elever som har gjennomfør vg1 på en videregående skole i Norge - skoleplass på vg2 og/eller vg3 ved vår skole i Longyearbyen. Ordningen er ment å bidra positivt til både skole- og ungdomsmiljøet. I tillegg til at søkere vurderes på bakgrunn av faglig styrke (karaktersnitt 4 eller høyere og lite fravær), er det å være ansvarsbevisst, selvstendig, utadvendt og engasjert viktige søkerkriterier. Fastlandselever må ha høy sosial kompetanse og positive fritidsinteresser. Longyearbyen lokalstyre tilbyr utleie av hybel til fastlandselever.
For mer informasjon om hybelhuset, hybelen og utstyr finner du her

Et skoleår på Svalbard – en opplevelse i seg selv!

  • Små elevgrupper og et godt læringsmiljø
  • En annerledes skolehverdag i en 1.-13. skole
  • Egenartet og spennende natur med unike turmuligheter
  • Godt aktivitetstilbud innenfor idrett
  • Rikt kulturliv
  • Særegne opplevelser i mørketid og midnattssol
  • Sosialt miljø og hyggelige mennesker

Kan du tenke deg et skoleår på videregående trinn ved verdens nordligste skole - slik går du frem om du vil bli "fastlandselev":

Vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrift fra første halvår inneværende skoleår hvis du søker vg2 og fra Vg1 samt første halvår vg2 hvis du søker skoleplass på vg3 legges ved utfylt søknadsskjema. I tillegg til søknaden skal du skrive en presentasjon på ca. 1 A4-side der du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på skole på Svalbard. To voksenpersoner som kjenner deg godt, men som ikke er i familie med deg (for eksempel lærer, trener eller venn av familien), skal dessuten skrive en uttalelse/anbefaling som sendes direkte til skolen.


Mangelfulle søknader blir ikke vurdert. Aktuelle søkere og deres referanser vil bli kontaktet for intervju.

Søknadsfrist er 1. februar hvert år. Det er lokalt opptak og søknadsskjema ligger her. 

Søknadsskjema skrives ut og sendes til adresse under eller lastes opp via eDialog på hjemmesiden til Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbyen skole
v/avdelingsleder videregående avdeling
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Ta gjerne kontakt direkte med leder for videregående på e-post eller telefon 79 02 21 50 dersom du ønsker mer informasjon.

Privatisteksamen

Ved vår videregående avdeling tilbyr vi kandidater å avlegge privatisteksamen. Vi tilbyr dette i nært samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen ved Longyearbyen skole må FØR de melder seg opp ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må kandidaten reise til Tromsø og avlegge eksamen i regi av Studiekompetanse Tromsø. 

Viktig informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du her

For våreksamen melder du deg opp mellom 15. januar og 1. februar for høsteksamen mellom 1. og 15. september.

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og Finnmark fylke. Videre velger du Studiekompetanse Tromsø (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag).

Privatisteksamen i muntlige fag kan avvikles ved Longyearbyen skole i høsthalvåret, i vårhalvåret tilbys kun avvikling av skriftlige fag. Muntlig-praktisk og praktiske eksamener må avvikles i Tromsø eller annet hjemfylke. I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. 

Betaling
Betaling skjer med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Kontaktinformasjon:
Anne-Line Pedersen, anped@lokalstyre.no. tlf. 908 90 941.
avdelingsleder vg

Ane Fossnes, anfos@lokalstyre.no. tlf. 995 41 109.
rådgiver

 

Skolemiljøplan

Skolemiljøplan for Longyearbyen skole finner du her