I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 og byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles herved utvidelse av planområdet for delplan D56. Utvidelsen er ca. 4300 m2 og merket med grå skravur på kartet.

Utvidelsen er også sendt på begrenset høring til parter som antas å ha interesse av saken. Eventuelle innspill og merknader sendes til Longyearbyen Lokalstyre, pb 350, 9171 Longyearbyen, eller postmottak@lokalstyre.no

Frist for merknader og innspill er 6.10.2021.