Pressemelding 25. mars 2021

Longyearbyen lokalstyre (LL) fikk høsten 2020 i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å forvalte tilskuddsordning med en total ramme på 25 mnok for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard.

Ordningen er nå lukket for nye søknader. Det totalt omsøkte beløpet på ordningen ble på ca. 31,4 mnok.

Total er 40 av 42 søknader vedtaksferdige. 27 søknader har fått innvilget tilskudd, 11 har fått avslag, 2 er sendt i retur pga manglende opplysninger og 2 er fortsatt til behandling.

Det er innvilget tilskudd på ca 15,6 mnok så langt.

- Arbeidet med å vurdere har vært utfordrende, fordi den etablerte forskriften har krevet stor grad av skjønnsmessige vurderinger. Nettopp derfor har arbeidet tatt tid, sier næringssjef Lennarth Kvernmo i LL. I vurderingene har LL forholdt seg til tolkninger som ligger i forskriften og ingenting annet bekrefter Kvernmo. De som har fått avslag, har nå fått en frist på 3 uker til å rette en eventuell klage til LL. Vår oppfordring til de som vurderer å klage er. Les vedtaksbrevet godt og kontakt oss gjerne for veiledning før klagen sendes. LL vil videre førstehånds vurdere innkommende klager. Dersom LL omgjør vedtaket, så stopper klagen hos LL. Alternativet er at klagen videresendes til nærings- og fiskeridepartementet for behandling.

Med bakgrunn i forskriftens romslighet har LL lagt til grunn fleksibilitet og et forsiktighetshensyn i vurderingsarbeidet. Det betyr, at hver søker i utgangspunktet har fått definert en prosentuell andel av tilgjengelig ramme på 25 mnok. Denne andelen baserer seg på totalt omsøkt ramme på 31, 6 mnok. Det er opp til søkerne i de saker vi har innvilget tilskudd til å vurdere om de ønsker å nedskalere gjennomføringen av prosjektet gjennom å fjerne enkelt tiltak. Alternativt må de søke finansiering (kapital) andre steder for å klare å gjennomføre hele det omsøkte prosjektet sitt. Uavhengig av hva virksomheten velger å gjøre, så er det viktig at dette forklares i sluttrapporten som etter hvert skal leveres til LL. Samtidig er det viktig at de som har fått tildelt tilskudd leser vedtaksbrevet nøye og forholder seg innenfor den etablerte godkjente kostnadsrammen i vedtaket sammen med kriteriet om at inntil 75 % er gitt i tilskudd og at egenkapital skal være minimum 25 %. Forsiktighetshensynet ligger i at vi har fordelt tilgjengelig ramme til alle virksomhetene, både til søknader som har fått tildelt tilskudd, men også de med avslag og de vi så langt har returnert. Dette gir alle søkerne en reell klagemulighet i eventuelle klager som kommer inn.

Det er også satt en del vilkår ved tildelingene. Hver tilskuddsmottaker må signere og returnere til LL en aksept på at de godtar å ta imot tilskuddene på bakgrunn av vilkårene som er satt. Når tilskuddsmottaker returnerer signert akseptskjema, så starter utbetalingsprosessen. Vi har i dag (25.3) lagt ca. 7 tildelinger til utbetaling.

 

Kontaktperson
Næringssjef Lennarth Kvernmo                Telefon 90036666