Transport og nærmiljøanlegg

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Vei

Beskrivelse

Transportsystem i form av vei, gangvei, scootertraseer, parkeringsplasser og nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg vil i denne sammenheng typisk være torget, benker og belysning av taubanesentral og -bukk. Belysning av transportsystem. Drift og vedlikehold av forannevnte.

Målgruppe

Longyearbyens innbyggere og næringsvirksomheter.

Kriterier/vilkår

Forutsetning at Longyearbyen lokalstyre har overtatt anleggene. Det er en rekke vei og nærmiljøanlegg som ikke er overtatt av Longyearbyen lokalstyre; disse er privat ansvarsområde.

Veiene kan ha redusert standard under store snøfall og uvær.

Pris for tjenesten

Til en hver tid gjeldende gebyrregulativ.

Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Brøytekart

Partnere

BRØYTEVAKT: 977 85 921

aaa

Lover og forskrifter

Trafikksikkerhetsplan, kan fås ved henvendelse til lokalstyre.

Lover

Vegtrafikkloven (Loven om vegtrafikk)

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For tilknytning til offentlig vei, kontakt Longyearbyen lokalstyre.

Skjema

Grave og boremelding

Saksbehandling

Merknader

Som kunde forventer vi følgende av deg:

 • Følger veitrafikkloven.
 • Ikke parkerer eller lagrer langs vei slik at det er til hinder for vedlikeholdet.
 • Ikke skader offentlig veinett eller fjerne innretninger som hører til veinettet.
 • Ikke lagrer gjenstander innenfor veiområdet eller innenfor siktsoner.
 • Tar hensyn til med- og myke trafikanter.
 • Betaler faktura.

Du som kunde kan forvente deg følgende:

 • Sikkert transportsystem med god fremkommelighet til alle årstider.
 • Skilting i henhold til gjeldende trafikksikkerhetsplan.
 • Vedlikehold av vei om sommer:
 • Vedlikehold veiarealer slik som lapping av hull i vei, høvling og grøfting osv.
 • Vedlikehold av vei om vinter:
  - Brøyting på hoved og gang- og sykkelveier igangsettes ved snødybde
    på 12cm (8 cm ved kram snø),
    mens det på samle- og atkomstveier igangsettes ved en snødybde
    på 15cm (10 cm ved kram snø).
  - Hovedveier skal til enhver tid være gjennombrøytet.
  - Samle-, atkomst-, gang- og sykkelveier skal være gjennombrøytet
     innen kl. 0900 på hverdager og innen kl. 1100 på lør-, søn- og helligdager.
  - Utbrøyting til full bredde. Brøyting av kryss og busslommer utføres umiddelbart etter
    at alle veiene er gjennombrøytet.
  - Brøyting av fortau og gang- /sykkelvei skal være minst så bra at 
    fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
  - Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot veikryss. 
    Fortau og gangbane skal strøes så godt at fotgjenger velger ikke å gå i veibanen.
   
 • Slukkede lyspunkter skal utbedres innen 15 virkedager.
 • Tømmerbenker utplassert på vår, sommer og høst.
 • Ferdselsårer som leder skutertrafikken på klare og entydige merkede traseer i Longyearbyen.
 • Finne informasjon om tjenesten på våre nettsider.
 • Tilbakemelding på skriftlige henvendelser innen to uker i de tilfellene hvor det ikke kan gis et endelig svar innen en måned. 2 virkedager frist for tilbakemelding på henvendelser via telefon og e-post.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Infotorget
Telefon:79 02 21 50
Epost:infotorg@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-16 10:33