Informasjon om ordningen

Forskrift om midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard fastsatt 09.12.2020

Regjeringen har bevilget 25 millioner kroner til tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard.

Forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen er delegert fra Nærings- og fiskeridepartementet til Longyearbyen lokalstyre.

Tilskuddsordningen har som formål å gjenoppbygge, utvikle og omstille reiselivsaktiviteten på Svalbard på en måte som bidrar til å underbygge de svalbardpolitiske målsettingene. Ordningen er en del av en pakke med flere tilskudds- og kompensasjonsordninger som etableres for å avbøte konsekvensene pandemien har for næringslivet, og som også er tilgjengelig for Svalbard.

Tilskuddsordningen skal ikke kompensere for faste kostnader eller for inntektsfall, og skal ikke overlappe med kompensasjonsordningen for næringslivet eller Innovasjon Norges omstillingsordning for reiseliv. Denne tilskuddsordningen skal bidra til en gjenoppbygging, utvikling og omstilling av reiselivet slik at bedriftene kommer gjennom pandemien og blir bedre rustet for fremtiden.

Longyearbyen lokalstyre vil samarbeide med Innovasjon Norge på en hensiktsmessig måte for å unngå dobbeltfinansiering.

Tilskuddene skal bidra til lokal sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

Det er mulig for et eller flere foretak å søke sammen om felles prosjekter.

Støttebeløp skal normalt ikke overstige 1 million kroner. Tilskuddet skal ikke overstige 75 prosent av tiltakets kostnader. Det utbetales ikke tilskudd til allerede påløpte kostnader.

Det kan gis tilskudd til foretak som oppfyller følgende vilkår: 

 1. Foretaket har en betydelig del av sin omsetning som er avhengig av reiselivet på Svalbard 
 2. Foretaket har helårig eller tilnærmet helårig virksomhet på Svalbard 
 3. Foretaket er et selskap som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard, et enkeltpersonforetak drevet av person som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard, eller et ansvarlig selskap hvor deltakerne er skattemessig hjemmehørende på Svalbard. 
 4. Foretaket følger reglene om bokføring, regnskap og revisjon. Ble foretaket etablert i 2019 eller tidligere, skal og så regnskapsåret 2019 være i henhold til reglene. 
 5. Foretaket er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020. 
 6. Foretaket er ikke fritatt fra å levere næringsoppgave. 
 7. Foretaket opererer med norske lønnsvilkår i tråd med tariffavtale eller allmenngjort tariffavtale på fastlandet om det finnes, og ellers lønnsvilkår som er vanlig innenfor samme type arbeid på fastlandet. 
 8. Foretaket er norsk hel-eller deleid. 

Det kan gis tilskudd til foretak som oppfyller vilkårene i punktene a-h. For å unngå utilsiktede virkninger av vilkårene er det lagt opp til en unntaksbestemmelse slik at det kan gis tilskudd til tiltak som åpenbart støtter opp om ordningens formål.

Det kan gis tilskudd til gjenoppbyggings-, omstillings- og utviklingstiltak som gjør det mulig å opprettholde aktivitet i virksomheten og gjøre tilpasninger til den midlertidige nye situasjonen. Dette omfatter omstilling og utvikling til andre næringer enn reiseliv.

Eksempler på tiltak som kan støttes er gjenoppbygging av eksisterende drift, smitteverntiltak som muliggjør videre drift, endringer i driftskonsept, vridning mot nye kundegrupper, kompetanseheving, og lignende tiltak.

 

Kontakt oss - Spørsmål og svar

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker veiledning til tilskuddsordningen, ta kontakt på:   

E-post: tilskuddsordning.reiseliv@lokalstyre.no

 


Spørsmål og svar 

Relevante spørsmål og svar som kan være nyttig for alle som vurderer å søke legges ut her :

Spørsmål:

Skal man vente til 22 januar og deretter noen dager til på et svar på søknaden før man kan komme i gang med utvikling og omstilling?  Kan man søke på tilskudd til kostnader som kan dokumenteres fra ordningen ble offisielt kjent 14 desember, eller i hvert fall fra den dagen man sender inn søknaden?

Svar:

Bestemmelsen i forskriften § 6 om at "det utbetales ikke tilskudd til allerede påløpte kostnader" er begrunnet i at tilskuddet skal være utløsende for tiltaket/prosjektet.

Det er ingenting i veien for å begynne på det som søkeren selv faktisk kan finansiere (egenfinansiering). Dette stenger ikke i seg selv for tilskudd til gjenstående kostnader ved innvilgelse av søknad om tilskudd, men må fremgå i søknaden, jf. forskriften § 4 bokstav f.

 


Spørsmål:

Hva betyr følgende setning under vilkår?

 • Foretaket er norsk hel- eller deleid. 

Hvordan blir en AS definert som norsk hel- eller deleid? På hvilket tidspunkt blir dette vurdert (før i tid eller på tidspunktet man søker)?

 Svar:

Vilkårene i forskriften § 2 gjelder for søknadstidspunktet når det ikke er spesifisert noe annet. Eierskap for et AS vil bety aksjeeierne i selskapet, altså at det er norske enkeltpersoner eller foretak. Norske foretak defineres nærmere i foretaksregisterloven § 1-2 som "ethvert foretak med hovedkontor i Norge eller på norsk kontinentalsokkel". Aksjeeierne skal fremgå av aksjeeierboken, jf. asl. § 4-5. Formålet med vilkåret om norsk hel- eller deleierskap er som utgangspunkt å utelukke søkere som er fullt ut eid av utenlandske aktører.

MERK: Støtter det omsøkte tiltaket åpenbart opp om tilskuddsordningens formål, kan det gis tilskudd selv om ett eller flere av vilkårene i første ledd ikke er oppfylt.


Spørsmål:

For å søke på tilskuddsordningen for Svalbard står det at dere trenger dokumentasjon om lønnsordninger.

Hva underlag er det dere trenger her?

Vi har ikke noen tariffavtaler hos oss, men følger tariffordninger for enkelte yrkesgrupper. Vi er NHO bedrift, og følger arbeidsmiljøloven.

Hva slags dokumentasjon forventer dere at vi skal sende uten å sende personopplysninger som kontrakter etc..

Svar:

Når det gjelder dokumentasjon på lønnsordninger trenger vi:

Eksempler på arbeidskontrakter og evt. lønnslipper. på de forskjellige yrkesgruppene deres. LL er vant til å måtte håndtere personopplysninger og sensitiv informasjon.                                                 Vi har også systemer på plass for å sikre at disse opplysningene ikke havner på avveie.                    Opplysninger oppgitt i elektronisk skjema «Korona – tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard» blir sendt og mottatt på en sikker kanal, hvor opplysninger vil bli skjermet etter Offl. § 13 jf fvl § 13, 1. ledd nr 2.

Vedr tariffavtaler kan dere lage en egenerklæring  underskrevet av daglig leder eller styreleder på at dere følger tariffavtaler.


Spørsmål:

Vi er en lokal helårsbedrift som skal søke Svalbard omstillingsmidler den 22 januar. Vi planlegger også å søke Innovasjon Norge nå den 8 januar og lurer på om dere har noen råd om hva som er beste løsning her: skrive to ulike søknader som komplementerer hverandre men ikke overlapper. Eller å sende inn samme søknad.

Hva er sannsynligheten for å få finansiering fra begge ordningene for et og samme firma hvis vi skriver 2 "uavhengige søknader"? Ser at det vil være tett kommunikasjon/samarbeid mellom Innovasjon Norge og Svalbardpakken/lokalstyre for å hindre dobbeltfinansiering. Vil beste råd være å kun satse på Svalbardpakken for bedrifter i Longyearbyen? 

Svar:

I Oppdragsbrevet:  "Midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard"

Står det i punkt 3 avsnitt 2 :

"Tilskuddsordningen skal ikke kompensere for faste kostnader eller for inntektsfall, og skal ikke overlappe med kompensasjonsordningen for næringslivet eller Innovasjon Norges omstillingsordning for reiseliv. Tilskuddsordningen for Svalbard og kompensasjonsordningen for næringslivet vil kunne samspille på en slik måte at kompensasjoner bidrar til at bedrifter overlever på kort sikt, mens tilskuddsordningen skal bidra til en gjenoppbygging, utvikling og omstilling av reiselivet slik at bedriftene kommer gjennom pandemien og blir bedre rustet for fremtiden. Videre er tilskuddsordningen for Svalbard i større grad rettet inn mot bedrifter på Svalbard og mer fleksibel i hva det kan omstilles til enn Innovasjon Norges omstillingsordning for reiselivet. Ordningene vil for alle tilfeller ikke kunne benyttes til å finansiere samme tiltak dobbelt. Departementet ber om at Longyearbyen lokalstyre samarbeider med Innovasjon Norge på en hensiktsmessig måte for å unngå dobbeltfinansiering. "

Oppdragsbrevet finner du her: https://www.lokalstyre.no/getfile.php/4787682.2046.uitnbjsssljump/Oppdragsbrev+reiseliv.pdf

Tenker at svar på spørsmålet ditt står i dette avsnittet. Kan se ut som om kompensasjonsordningen for Svalbard er mer fleksibel i hva det kan omstilles til enn Innovasjon Norges ordning.


Spørsmål:

Vedlegg som skal lastes opp: kan dere beskrive hvilken formelle krav, form og fasong disse vedleggene må ha:

 • Regnskap 2019?                                                                                                                                          Svar: Det skal være regnskap som er sendt til Brønnøysundregisteret og offentlig godkjent
 • Etablering av foretaket i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret?                                                                Svar: Utskrift av enhetsregisteret/ foretaksregisteret
 • Omsetning på Svalbard?                                                                                                                              Svar: Må spesifiseres basert på eget regnskap, omsetningstall for Svalbard og evt på fastlandet for 2019 og 2020.
 • Årsplan for virksomheten som viser aktivitet gjennom årets måneder?                                              Svar: Enhver plan som gir en oversikt over tiltak og aktiviteter gjennom årets 12 måneder.
 • HMS plan for virksomheten jf AML krav (2019)?                                                                               Svar: Legge ved en egenerklæring på at de har en oppdatert HMS plan. Evt også en print/skjermdump av systemet.
 • Lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte i virksomheten (2019)?                                                 Svar: Eksempler på arbeidskontrakter og evt. lønnslipper.

Spørsmål:

Er det en søknad per prosjekt? Eller en samlet søknad per organisasjonsnummer? 

Svar:

En samlet søknad pr organisasjonsnummer. Lag gjerne en prosjektplan hvor tiltakene skrives innViktig å spesifisere hvordan tiltakene skal finansieres i prosjektplanens budsjett.  


Spørsmål:

Etablering av foretaket i enhetsregisteret: Holder det med en utskrift fra registeret? 

Svar:

Ta gjerne en print screen av brønnøysundregisteret. Alternativt kan du legge ved firma attesten til selskapet.  


Spørsmål:

Omsetning på Svalbard: Vi har all omsetning på Svalbard, men hvordan skal dette dokumenteres? 

Svar:

Må spesifiseres basert på eget regnskap, omsetningstall for Svalbard og fastlandet for 2019 og 2020. 


Spørsmål:

Søknadsportal. Kan man logge inn og ut av portalen når man jobber med søknaden slik som på Innovasjon Norge? 

Svar:

Ja, det går bra. Du kan “lagre utkast” 


Spørsmål:

Flere har søkt Innovasjon Norge om midler, og venter på svar der. Hvis svar ikke foreligger før søknadsfristen 22. hos LL - hvordan forholder man seg til det? Søker, og så koordinerer LL med IN? 

Svar:

Hvis ikke Innovasjon Norge er ferdig innen søknadsfristen 22.01. Koordinerer LL med Innovasjon Norge Spørsmål:

Er det Hege eller Anne en skal kontakte vedr. personlig spm rundt ordningen? 

Svar:

Alle spørsmål sendes på epost til tilskuddsordning.reiseliv@lokalstyre.no 


Spørsmål:

Er det ønskelig med en helhetlig prosjektbeskrivelse som vedlegg til søknaden? Eller skal man bare fylle ut det det spørres om i det digitale søknadskjemaet? 

Svar:

Det er en fordel å få lagt ved hele prosjektbeskrivelsen 


Spørsmål:

Hva om en bedrift er utenlandsk eid, norsk registrert på Svalbard men eierne har vært bosatt hele sin yrkesaktive karriere på Svalbard, er norsk gift og har norske barn som er født og oppvokst på Svalbard og dermed støtter opp om de overordnede Svalbard politiske føringer for Svalbard og det norske lokalsamfunn? 

Svar:

Støtter det omsøkte tiltaket åpenbart opp om tilskuddsordningens formål, kan det gis tilskudd selv om ett eller flere av vilkårene i første ledd ikke er oppfylt. 


Spørsmål:

Kan dere si noe om «type kostnader» som typisk dekkes eller ikke dekkes. Vil begrunnelse, kontekst inn mot kriterier være mer avgjørende? 

Svar: 
Kostnader som kan relateres til formålet definert i forskriften vil kunne godkjennes dersom øvrige kriterier i søknaden ivaretas.  


Spørsmål:

Kan dere si noe om «type kostnader» som typisk dekkes eller ikke dekkes. Vil begrunnelse, kontekst inn mot kriterier være mer avgjørende? 

Svar: 
Ordningen skal ikke kompensere faste kostnader eller for inntektsfall eller og skal ikke overlappe med kompensasjonsordningen for næringslivet eller Innovasjon Norge omstillingsordning for reiseliv. 


Spørsmål:

Kan en søknad inneholder flere delprosjekter innenfor søknadsrammen? Må de i så fall prioriteres fra søker? 

Svar:

Ja. Men de trenger ikke prioriteres. Vær obs på at man ikke får tilskudd til samme delprosjekt hos både lokalstyret og innovasjon Norge.  


Spørsmål:

Hvilke rammer er satt for forvalter/ saksbehandlere med tanke på konfidensialitet på forretningside/ innovasjon i fht publisering i media/ øvrig offentlighet. 

Svar: 
All informasjon vil behandles ihht gjeldende lovverk. Normalt unndras forretningsideer fra offentlighet. Det samme gjelder personlige opplysninger mv.  


Spørsmål:

Kan jeg søke på engelsk?

Svar: 
Søknader skal være på norsk. 


Spørsmål:

I denne saken, skal vi skrive hvor mye som er absolutt nødvendig til delen av prosjektet, som med Miljøvernfond? 

Svar: 
Alle kostnader, utgifter og finansiering skal med i prosjektet.


 Spørsmål:

For å kunne å gi et bedre bilde av bedriftens situasjon og bakgrunn for søknaden, virker det naturlig å gi en kort presentasjon av bedriften med bakgrunn, konsekvenser ved Korona osv som begrunner behovet for tilskuddsordningen. Hvor i søknaden legges dette inn ? 

Svar: 
I fritekstfeltet. 


Spørsmål:

Hvis to bedrifter går sammen i et samarbeidsprosjekt, Sendes det da inn 2 søknader på max rammen (en fra hvert firma) eller sender et firma inn søknad på f.eks. 2 mill med en samarbeidspartner? 

Svar: 
Navn og organisasjonsnummer på samarbeidspartner skrives i fritekstområde. Det kreves for øvrig samme opplysninger om medsøker som hovedsøker. Dette legges inn i fritekstområde (under tiltak/prosjekt). 


Spørsmål:

I forhold til finansiering: Hva legges til grunn i budsjetterte inntekter/utgifter? Er dette inntekter / utgifter i eksisterende budsjett for 2021 eller skal det lages et forventet situasjonsbudsjett for 2021, hvor tilskuddsmidler og Covid-19-restriksjoner er tatt hensyn til?  Det er veldig vanskelig å spå hvordan Covid-19 situasjonen vil se ut om 1 eller 3 mnd og hvilken effekt det vil ha på antall besøkende og potensielle gjester til Svalbard.  

Svar:

Det skal leveres et prosjektbudsjett. 


Spørsmål:

Hva legger dere i formuleringen gjenoppbygge reiselivsnæringen ? Er dette f.eks midler til å nå ut til nye norske markedskanaler. (hvis hovedvekten av gjester før Covid-19 var gjennom utenlandske plattformer) 

Svar: 
Ja, det kan det blant annet være. 


Spørsmål:

Men det er ikke sikkert at gjennomføringen kan gjøres etter samme tidsplan hvis man får delvis tilskudd. Hvordan vil man stille seg til det? 

Svar:

Man gjennomfører normalt det man får tilskudd til innenfor tidsrammen skissert i søknaden.  Dersom det er forhold i søknaden som ikke er godkjent innenfor rammen av tilskudd, så kan man selvsagt velge å gjennomføre dette, men da må det skje for egen regning.  


Spørsmål:

Er det mulig å levere søknaden i papir form?  

Svar:
Nei. Søknad må leveres digitalt via websiden til Longyearbyen lokalstyre.  


Spørsmål:

hvilke krav for gjennomføring vil gjelde hvis man får delvis tilskudd? 

Svar:

Samme krav vil gjelde som for prosjekter som før innvilget 100% tilskudd. 


Spørsmål:

Kan samhandlende foretak søke hver for seg – selv om tiltakene forutsetter samhandling – så fremt det foreligger klare opplysninger om samhandling og dokumentasjon på at søknadene ikke overlapper hverandre? 

Svar:

Ja. Men det bør spesifiseres klart og tydelig i søknaden eller prosjektplanen der det beskrives den enkelte virksomhet sitt ansvarsområde.  


Spørsmål:

Det er sagt et max beløp pr bedrift på 1 mill. Om f,eks 4 bedrifter går sammen om et prosjekt er da total  max søknadssum 4 mill ? 

Svar:
Ja.  


Spørsmål:

Kan det f. eks dokumenteres med en intensjonsavtale som definerer rammene for samarbeidet?  

Svar:

Alt samarbeid mellom virksomheter i et prosjekt dokumenteres i form av samarbeidsavtaler eller intensjonsavtaler om samarbeid.  


 

 

 

 


 

 

Digitalt informasjonsmøte

Sammen med Visit Svalbard inviterte Longyearbyen lokalstyre til digitalt informasjonsmøte torsdag 14.januar kl. 09.00 -11.00.

Se opptak av informasjonsmøte  HER 

Program:

1.       Lokalstyreleder Arild Olsen ønsker velkommen

2.       Gjenoppbygging og omstilling

Hva vil nordmenn ha sommeren 2021? Og hvordan vil de ha det levert og kommunisert?

Presentasjon ved Ann-Jorid Pedersen, rådgiver i Mimir.

Se presentasjonen HER

 3.       Generell informasjon v/Longyearbyen lokalstyre

Forvaltningen av ordningen

Kort presentasjon av hjemmeside og søkeportal

Spørsmål og svar