Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Strategisk næringsplan

Planident: Strategisk plan

Longyearbyen lokalstyre har ikke etablert en strategisk næringsplan. Arbeidet med en slik plan sees i sammenheng med utarbeidelsen lokalsamfunnsplanen til Longyearbyen lokalstyre. 

Det er forventet oppstart i arbeidet med lokalsamfunnsplanen i løpet av 2020. Arbeidet med å få etablert en strategisk næringsplan vil startes opp så snart Longyearbyen lokalstyre har et politisk vedtak knyttet til oppstart og gjennomføring av arbeidet med å få etablert en lokalsamfunnsplanen. 

Kommunal planlegging

Kommunal planlegging tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven. I Longyearbyen lokalstyre må det også tas hensyn til svalbardpolitiske målsettinger og rammer. Loven er en demokratilov. Lovens formål er å arbeide for

 • Bærekraftig utvikling.
 • Samordning av statlige, regionale og lokale oppgaver. 
 • Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. 
 • Etablering av langsiktige løsninger og konsekvenser. 

Planlegging etter plan og bygningsloven skal sikre bærekraftig utvikling med bakgrunn i miljø- og klima, sosiale og økonomiske forhold. I alle planprosessene til Longyearbyen lokalstyre er medvirkning svært viktig for å ivareta og utvikle lokaldemokratiet. Se vedlagte eksempel på hva regjeringen mener om medvirkning her 

Lovens § 3-1 definerer oppgaver og hensyn i planleggingen. Longyearbyen lokalstyre sitt arbeid med planlegging skal bygge på økonomiske og ressursmessige forutsetninger og rammebetingelser og ikke være mer omattende enn nødvendig. Mål for utviklingsarbeidet er:

 • Samfunnsmessige behov og oppgaver. 
 • Jordressurser, landskap og naturmiljøer. 
 • Verdiskapning og næringsutvikling. 
 • Bygde omgivelser, bomiljøer, oppvekst- og levekår. 
 • Helse og kriminalitet. 
 • Klimahensyn, løsninger for energi og transport. 
 • Samfunnssikkerhet og beredskap. 

Loven definerer ulike planverktøy. Lokalt vil dette innbefatte retningslinjer og programmer for kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel (lokalsamfunnsplan). Disse programmene binder opp arealene innenfor Longyearbyen lokalstyre sitt arealplanområde gjennom kommuneplanens arealdel, områderegulering og detaljregulering. 

Longyearbyen lokalstyre sitt arbeid med utviklingen av planverktøyene påvirkes av forkjellige forventninger og rammebetingelser. Vi peker her på noen eksempler med linker til ulike forventninger og rammebetingelser:

Hva er en lokalsamfunnsplan?

Ved å forklare hvordan plansystemet i Norge fungerer, så kan vi gå litt mer i dybden på hva en lokalsamfunnsplan innebærer. Lokalsamfunnsplanen skal gi overordnede føringer og målsettinger for de ulike sektorenes planlegging og retningslinjer for hvordan Longyearbyen lokalstyres egen visjon, mål og strategier skal gjennomføres innenfor virksomheten i et lengre perspektiv (4 år). I samfunnsdelen skal det tas strategiske valg for utviklingen av samfunnet og lokalstyret som organisasjon i en 4. årsperiode. 

Lokalsamfunnsplanen danner retningen og grunnlaget for utarbeidelse av ulike temaplaner. Temaplanene skal henge sammen med lokalstyreplanen og gjelde for tilsvarende periode som lokalstyreplanen (4 år). Hvilke temaplaner som Longyearbyen lokalstyre skal utarbeide avhenger ofte av hvilke behov Longyearbyen lokalstyre avdekker. Behovene kan være ulike, men vi forsøker her å vise til noen eksempler der administrasjonssjefen, lokalstyret eller samfunnet for øvrig peker på ulike behov og utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen. 

 • Mangel på boliger (boligsosial handlingsplan)
 • Store hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet legges ned og behovet for ny næringsstruktur melder seg (Strategisk næringsplan)
 • Lokalsamfunnet mangler idrettstilbud, arenaer for idrett eller kulturtilbud (Idretts- og kulturplan)
 • Energiforsyning, vann- og avløp i samfunnet har tekniske utfordringer og må utbedres (energiplan og vann- og avløpsplan)

Lokalsamfunnsplanen skal vare over en periode tilsvarende valgperioden på 4 år. Den skal politsik vedtas i lokalstyret og være gjeldende overordnet plan og gi føringer for temaplanene.

Tilnærming til strategisk næringsutvikling i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre har per mars 2023 ikke etablert noen strategiske rammer for offentlig næringsutvikling. Slike strategiske rammer er hjemlet i ulike forhold som må ivaretas i forbindelse med planutviklingen av den strategiske næringsplanen for Longyearbyen.

 • Meld.St.nr 32 (2015-2016)
 • Regjeringens strategi for innovasjons- og næringsutvikling på Svalbard.
 • Longyearbyen lokalstyres planstrategi.
 • Andre overordnede styringsplaner for Longyearbyen lokalstyre (lokalsamfunnsplanen, arealplaner, økonomiplaner og øvrige temaplaner)
 • Det lokale næringslivets behov
 • Statlige interesser for næringsutvikling på Svalbard.

 

Hva er en strategisk næringsplan?
Strategisk næringsplan er en temaplan som i hovedsak beskriver strategien, det vil si visjon, strategiske mål og hvilke tiltak og ressursbruk som skal gjennomføres for å oppnå målene. Normalt utvikles samtidig en gevinstrealiseringsplan som skal gjøre det mulig å fortløpende måle resultatene av arbeidet med å nå målene. En strategisk næringsplan kan gjelde for opp mot 8-10 år (strategisk del), mens tiltaksdelen og økonomidelen revideres fortløpende og kontinuerlig (for eksempel årlig).

De overordnede strategiske målsettingene står normalt beskrevet i planens strategiske del. Tiltaksdelen består av hvilke tiltak som skal utføres for å nå målene, hvem som er ansvarlig utførende og hvilket ressursgrunnlag som skal utnyttes for å gjennomføre tiltakene. En strategisk næringsplan skal utvikles på en slik måte at målgruppene og interessentene skal være medvirket og involverte i prosessen. Når planen er ferdig utviklet, så skal den forankres gjennom et politisk vedtak i lokalstyret for å være operativ og førende for Longyearbyen lokalstyres videre arbeid med offentlig tilrettelegging for næringsutvikling.

Hvordan har Longyearbyen lokalstyre startet arbeidet med strategisk tilrettelegging for næringsutvikling?
Miljø- og næringsutvalget og lokalstyret vedtok høsten 2021 at Longyearbyen lokalstyre skal gjennomføre kartlegging av forbedringsområder og mangler ved næringsutviklingsarbeidet. Det er gjennomført en forstudie (kartlegging) i regi av programmet næringsvennlig kommune i 2022. Fagrapporten behandles politisk av miljø- og næringsutvalget og lokalstyret i mars 2023.

Fagrapporten med videre anbefalinger finner du her
Saksfremlegg til lokalstyret 21.3.2023 finner du her.

Grovplan for videre arbeid med strategisk tilrettelegging for næringsutvikling i Longyearbyen kan i korte trekk oppsummeres:

Gjennomføre forprosjektet av «næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre» i 2023.
Gjennomføring av hovedprosjekter (realisering av forbedringstiltak) i 2025.

>> Fagrapport fra gjennomført forstudie - prosjekt næringsvennlig lokalstyre (pdf)