Fredag 10. mai 2024:

Etter at det ble påvist legionellabakterier i vannprøver flere steder i Longyearbyen har Longyearbyen lokalstyre jobbet frem ulike tiltak: 

Denne uken ble det igangsatt utspyling av vannrør. Foreløpig er utspyling av Longyear øst utført med stort hell. 

Utspyling Longyear vest vil starte søndag 12.mai klokken 22.00, og vil fortsette påfølgende natt til vi er ferdig.

Negativ vannprøve

LL har også justert ned vurdert fyllefrekvens (oppholdstid) på høydebasseng, og vanntemperaturer på nettet. 

Vi har mottatt muntlig svar på at vannprøver tatt på nytt 3. mai fortsatt inneholdt legionella. Dette var som forventet, dette er FØR tiltakene vi har igangsatt.

Prøve av råvann fra Isdammen etter rensing av vannet var negativ for legionella-bakterie. 

Videre arbeid

Vi jobber videre med situasjonen, og klor til ledningsnettet og kjemikalier til rengjøring av høydebasseng er satt i bestilling. Det samme gjelder vaskeanlegg til UV og kjemikalier til dette.

Høydebassenget blir rengjort av ekstern leverandør etter 17. mai.

Kloring av vann nettet starter umiddelbart etter at klor ankommer, uavhengig av progresjon på øvrige tiltak. Vi vil sende ut et varsel før klor blir tilsatt vann nettet

Vi vil ta prøver av biofilm i rør neste uke, og vi tar fortløpende oppfølgingsprøver av vannet etter hvert tiltak.

English:

After Legionella bacteria were detected in water samples in several places in Longyearbyen, the Longyearbyen local authority has worked out various measures:

This week, flushing of water pipes was initiated. So far, flushing of Longyear east has been carried out very successfully.

Flushing of Longyear west will start on Sunday, May 12th, at 10:00 PM and will continue the following night until we are finished.

Negative water sample

LL has also adjusted the assessed filling frequency (residence time) in the elevated reservoir and water temperatures in the network.

We have received verbal confirmation that water samples taken again on May 3rd still contained Legionella. This was as expected, this is BEFORE the measures we have initiated.

A sample of raw water from Isdammen after water purification was negative for Legionella bacteria.

Further work

We continue to work on the situation, and chlorine for the pipeline network and chemicals for cleaning the elevated reservoir are on order. The same applies to washing facilities for UV and chemicals for this.

The elevated reservoir will be cleaned by an external supplier after May 17th.

Chlorination of the water network will start immediately after the chlorine arrives, regardless of progress on other measures.

We will take samples of biofilm in pipes next week, and we will continuously take follow-up samples of the water after each measure.