Oppholdsforbud og evakuering vinteren 2018/19

Den lokale snøskredvarslingen for Longyearbyen vil fortsette også i vinter. Ved første snøskredsituasjon må beboerne i de skredutsatte områdene i Lia igjen belage seg på å bli evakuert. - I de aller mest skredutsatte områdene vil det samtidig bli innført permanent oppholdsforbud som vil vedvare til skredfaren er over for denne vinteren, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

2018-10-19

Longyearbyen lokalstyre og beredskapsansvar

Den 18/12 2012 ble «forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre» gjort gjeldende i Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre (LL) fikk et større overordnet ansvar for å ivareta innbyggerne og besøkendes trygghet i en krisesituasjon. Beredskapsforskriften finnes her 

Longyearbyen lokalstyre har hovedansvaret for at alle som bor eller oppholder seg i Longyearbyen blir godt ivaretatt. LL etablerer evakuert og pårørende senter (EPS) dersom hendelsen er av slik karakter at LL må samle folk utover det et boligkontor kan håndtere. EPS kan både være et møtepunkt for pårørende som samles for samvær og samtale, eller det kan være et evakuert senter der man vil trenge å ta i bruk større områder med feltsenger som innlosjering.

Skredkartlegging
NVE fikk utarbeidet skredfarekartlegging fra bratt terreng høsten 2016. Denne type kartlegging av skred i bratt terreng utfører Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i de mest utsatte kommunene i landet. Det er mange som bor skredutsatt til i landet vårt. NVE bistår med både flom- og skredsikring på landsbasis. Nå må Longyearbyen lokalstyre behandle rapporten som er overlevert. Om skredsikring blir aktuelt vil NVE se behovet for skredsikring i Longyearbyen i sammenheng med andre skredutsatte steder på fastlandet og prioritere deretter.

Regional og lokal skredvarsling
NVE har etablert regional snøskredvarsling på Svalbard. Denne vinteren videreføres i tillegg en lokal snøskredvarsling og sørpeskredvarsling i Longyearbyen. Dette er viktige tiltak for at sikkerheten for skredutsatt bebyggelse skal være god. Denne lokale skredvarslingen vil gi myndighetene på Svalbard beskjed når det kan være skredfare i en slik grad at hus kan være truet. Da har de lokale myndighetene et godt grunnlag for å ta sine beslutninger om hva som skal gjøres. Man kan aldri gi garantier om naturfarer, men vi vurderer at den gode kunnskapen om skredfaren, skredvarsling og beredskapsrutiner gir en god trygghet for utsatt bebyggelse også på kort sikt.

Mer detaljert om den lokale varslingen
NVE’s lokale skredvarsling innebærer en overvåkning av skredfare mot bebyggelse, og er viktige tiltak for at sikkerheten for skredutsatt bebyggelse skal være god. I situasjoner hvor været tilsier at det er fare for at skred kan gå mot bebyggelse, vil NVE ta kontakt med Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre. Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre vil ut fra rådene fra NVE vurdere videre tiltak. Det vil kunne være økt overvåkning, stenging av vei, eller evakuering av bebyggelse.

Gjennom dette mener vi at risikoen for å avverge skredsituasjoner er ivaretatt så langt det er mulig.  Det er viktig å presisere at Longyearbyen lokalstyre ikke innehar skredkompetanse og vil derfor støtte seg på vurderinger gjort av NVE eller andre skredkyndige eksperter. Fremtidig varsling vil være en ordning Longyearbyen lokalstyre kjøper av andre.

Evakuering
Hvis Sysselmannen beslutter at bebyggelsen skal evakueres, vil beboere få all nødvendig informasjon på nettsidene til Longyearbyen lokalstyre. Det vil bli etablert et boligkontor med venterom ved evakuering. Mest sannsynlig vil dette være på Rabalder kafe på Kulturhuset. Hvis det er behov vil det også bli etablert et evakuering- og pårørendesenter (EPS senter). Både etablering av boligkontor og EPS senter vil avhenge av hvilken bebyggelse som er truet og hvor mange mennesker som må flytte fra området. Når skredfaren er over vil man kunne flytte tilbake.

NVE rapporten forteller oss ingen ting om sannsynligheten (hyppigheten) på mulige evakueringer. Siden LL har begrenset med boliger, anmoder LL beboere i de skredutsatte områdene å gjøre avtale om overnatting med en kollega eller venn, som ikke bor i disse områdene. Uten hjelp fra innbyggere, og hvis omfanget blir av en viss størrelse, vil alternativet for evakuering for eksempel være feltsenger eller lignende i Svalbardhallen. Longyearbyen lokalstyre ønsker også at turistnæringen tar hånd om sine egne besøkende og at det vurderes om byen kan ta i mot turister i ekstreme situasjoner. Boligeiere med utleieboliger bes om å ha beredskap for sine leietakere for en evt. evakuering og de bes ta hånd om sine leietakere ved å kontakte leietakerne, samle de og innlosjere de. Dersom boligeierne ikke finner alternativ bosted for sine leietakere, kan utleier kontakte lokalstyres boligkontor. Vi ber om at en representat fra boligeierne møter på boligkontoret og et bindeledd mellom leietakere og lokalstyre til innlogsjeringen er utført.

Informasjon til egne ansatte og resten av befolkningen
Longyearbyen lokalstyre skiller ikke på informasjonen som gis til egne ansatte og resten av befolkningen. Det vil derimot skilles på måten informasjonen gis. Byens befolkning vil måtte hente informasjon på våre nettsider. Informasjon til egne ansatte vil komme i forbindelse med intervju og ansettelse, samt at det vil være et informasjonsskriv som følger husleiekontrakten.

Longyearbyen lokalstyre vil også etterstrebe å gi informasjon i Svalbardposten to ganger i året, samt holde årlig folkemøte på høsten.

Videre arbeid etter skredkartleggingsrapporten
Arbeid videre med skredsikring og eventuelt flytting av eksisterende bebyggelse vil være dominerende i tiden fremover. Arbeidet vil ses i sammenheng med samfunnet generelt og den omstillingen Longyearbyen er inne i. Longyearbyen lokalstyre vil videre arbeide nært med NVE og departement.

Hytteområdene vil også bli skredkartlagt. Informasjon om denne skredkartleggingen vil bli lagt ut fortløpende. Rapporten antas ferdigstilt primo 2017.

2016-12-21