Skjenkebevilling (fast)

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • øl mellom 2,5 og 7 volumprosent alkohol
 • øl og vin (med lavere enn 22 volumprosent alkohol)
 • øl, vin og brennevin (drikk med over 22 volumprosent alkohol)

 

Målgruppe

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk.

Kriterier/vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i forskriften for alkoholordningen for Svalbard.

Pris for tjenesten

Gratis. Det er ingen bevillingsgebyrer knyttet til skjenkebevillingen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

 • Vaktselskap/kontrollører (Securitas)
 • Sysselmannen (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontroll av hygiene i lokalene)
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig på eget søknadsskjema som du finner under "Selvbetjening" For nærmere informasjon og hjelp kan du kontakte Longyearbyen lokastyre.

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Longyearbyen lokastyre
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Saksbehandling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Saksbehandlingstid

Det må påregnes 1 til 3 måneders behandlingstid, avhengig av møtedatoene for administrasjonsutvalget og lokalstyret.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Administrasjon
Telefon:79022150
Epost:postmottak@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31