Regjeringen vil styrke det norske familiesamfunnet i Longyearbyen og ta et sterkere statlig grep om viktig infrastruktur. Regjeringen er opptatt av å sikre norsk eierskap til viktig infrastruktur og eiendom både på fastlandet og på Svalbard, står det i pressemeldingen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl holdt pressekonferanse på UNIS i Longyearbyen fredag ettermiddag. 

Noen av regjeringens ønskede tiltak angår Longyearbyen lokalstyre direkte, og her summerer vi opp:

Sektor for samfunnsutvikling:

• Svalbard Energi: Ha som intensjon at staten skal ta et større ansvar for energiforsyningen i Longyearbyen, f. eks. gjennom Store Norske, og at ansvaret for energiforsyningen skal avklares så snart som mulig.

• Gå gjennom ansvaret for kritisk infrastruktur i Longyearbyen: Longyearbyen er ikke
koblet sammen med større systemer for blant annet energi- og vannforsyning, og robuste lokale forsyningssystemer er av den grunn spesielt viktig. Regjeringen vil vurdere tiltak for oppfølging av Totalberedskapskommisjonens anbefalinger, herunder tiltak knyttet til forsyningssikkerheten på Svalbard. I dette inngår vurderinger av fremtidig organisering av energiforsyning og vannforsyning med ev. etablering av reservedrikkevann. Kapasiteten på havneinfrastrukturen i Longyearbyen er begrenset. Kystverket vil kartlegge hvilke behov som nå finnes, og deretter foreta en ny vurdering av omfang, innretning og tidsplan for et ev. havneprosjekt i statlig regi i Longyearbyen. Dersom det viser seg at det er grunnlag for å arbeide videre med prosjektet, vil Kystverket kunne foreslå konkrete tiltak som innspill til neste stortingsmelding om Nasjonal transportplan.

Sektor for oppvekst og kultur:

• Fastsette ny forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen slik at forskriften blir tilpasset ny opplæringslov.

Næringsutvikling:

• Legge til rette for en bærekraftig næringsutvikling i Longyearbyen ved å sikre stabile rammebetingelser for næringslivet. Næringsutvikling er ikke et mål i svalbard[1]politikken, men ett av virkemidlene for å nå det overordnede målet om norske samfunn på øygruppen. De rammene som nå legges for den videre utviklingen av Longyearbyen innebærer at fortsatt utvikling av næringslivet ikke kan skje i form av økt volum, men som økt verdiskaping

Beredskap:

• Ferdigstille de påbegynte skredsikringstiltakene i Longyearbyen.

• Overføre lokal varsling av skred i Longyearbyen til Longyearbyen lokalstyre på sikt.

• Følge opp ulike risiko- og sårbarhetsanalyser for Svalbard sammen med Sysselmesteren, Longyearbyen lokalstyre og andre aktuelle aktører.

 

Regjeringen foreslo også et besøksbidrag for reisende til Longyearbyen:

• Utarbeide forslag til regelverk for besøksbidrag for reisende til Longyearbyen: Regjeringen ser behov for at turister på Svalbard i større grad bidrar til å finansiere utgifter til infrastruktur og annen offentlig tjenesteyting som er en forutsetning for turisme i Longyearbyen, og vil utarbeide forslag til regelverk for besøksbidrag for Svalbard. De økonomiske og administrative konsekvensene vil utredes som en del av forslaget. Deler av inntektene fra besøksbidraget skal tilgodeses Longyearbyen lokalstyre.

Hele Svalbardmeldingen kan du lese her