Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om plansystemet

Generelt:

Hva arealene i Longyearbyen skal brukes til er regulert i ulike planer. En eiendom eller område kan være berørt av flere plantyper; fra det overordnede til stadig mer detaljerte planer. Arealplanlegging på Svalbard gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven kapittel VI.

Longyearbyen lokalstyre har bare plan- og forvaltningmyndighet innenfor Longyearbyen planområde. Planområdet omfatter i tillegg til selve byen, store deler av Adventdalen, flyplassområdet, ytre del av Bjørndalen og hytteområdet på Vindodden.

Figuren nedenfor viser det komplette plansystemet i Longyearbyen lokalstyre. Dersom du klikker på figuren får du opp en større utgave.

Det er laget en egen veileder for arbeid med arealplaner på Svalbard; Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard

Hva består en arealplan av?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av en planbeskrivelse, et plankart og utfyllende bestemmelser. I tillegg vil det også være utarbeidet en ROS-analyse, ulike fagutredninger og som regel et utvalg illustrasjoner. 

  • Planbeskrivelsen inneholder selve beskrivelsen av planen, hva en ønsker å oppnå, samt virkningen av planen.
  • Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som f.eks. en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan bygge.

Plankartet, bestemmelsene og planbeskrivelsen er juridisk bindende for arealbruken i området.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og hva som ikke tillates.

Ulike typer planer i Longyearbyen:

Etter Svalbardmiljøloven har vi to plantyper. Arealplan og delplan. Generelt kan vi si at Arealplan tilsvarer Kommuneplanens arealdel på fastlandet og delplan tilsvarer reguleringsplan. 

Arealplan:

Arealplan er lokalstyre sitt overordnende styringsdokument, som gir rammer for utviklingen av lokalsamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Lokalstyre sin planlegging skal ivareta lokale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Arealplanen som gjelder i Longyearbyen i dag finner du her.

Delplan:

En delplan er en mer detaljert arealplan. Delplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i planområde. En delplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging.

Vedtatte delplaner finner du her.

Dersom du ønsker å få utarbeidet en delplan bør du lese her.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Bilde1