Etter påske begynner Longyearbyen sykehus med massevaksinering av Longyearbyens innbyggere over 45 år og de i alderen 18-75 år med underliggende sykdommer (se liste nederst).

Vaksineringen vil foregå i Svalbardhallen fra klokken 17.00 og utover kvelden torsdag 8.april og onsdag 14.april.

De som skal vaksineres må registrere seg elektronisk via denne linken  timebestilling.remin.no/svalbard og møte opp til bestilt tid.

Via linken fyller man også inn egenerklæringsskjema.

Du må benytte BankID for å logge deg inn. De som ikke har BankID og personnummer, kan kontakte Longyearbyen sykehus på telefon 79 02 42 00 for å bestille time og registrere seg.

Timebestillingen inkluderer også:

 • Registrering hvis du ikke ønsker vaksine.
 • At du kan sette deg på venteliste dersom du ønsker vaksine, men ikke er i riktig aldersgruppe.

Vaksinen som blir benyttet er Moderna. Neste dose er cirka seks uker fram i tid, så du må være her på øya for begge stikk! Bruk gjerne t-skjorte under jakka. Husk munnbind og ID.

Alle som har fått vaksine må vente i 30 minutter etterpå.

Liste over alvorlig underliggende sykdommer:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). Med nylig avsluttet behandling menes det innenfor de siste 6 mnd.
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese, Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. Dette gjelder ikke de med velregulert astma.
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag 

After Easter, Longyearbyen Hospital begins with mass vaccination of Longyearbyen's residents over the age of 45 and those aged 18-75 with underlying diseases (see list below).

The vaccination will take place in Svalbardhallen from 17.00 on Thursday 8th of April and Wednesday 14th of April.

Those who are to be vaccinated must register electronically via this link timebestilling.remin.no/svalbard and show up at the booked time.

Via the link, you also fill in a self-declaration form.

You must use BankID to log in. Those who do not have a BankID and social security number can contact Longyearbyen Hospital on telephone 79 02 42 00 to book an appointment and register.

Appointments also include:

 • Registration if you do not want a vaccine.
 • That you can put yourself on a waiting list if you want a vaccine but are not in the right group of age.

 

The vaccine used is Moderna. The next dose is about six weeks ahead, so you have to be here on the island for both vaccines! Feel free to wear a t-shirt under the jacket. Remember face mask and ID.

Everyone who has been vaccinated must wait 30 minutes afterwards.

List of serious underlying diseases:

 • Organ transplantation
 • Immune deficiency
 • Hematological cancer in the last five years
 • Other active cancer, ongoing or recently discontinued treatment for cancer (especially immunosuppressive therapy, radiation therapy for the lungs or chemotherapy). By recently completed treatment is meant within the last 6 months.
 • Neurological diseases or muscle diseases that cause reduced cough or lung function (eg ALS, cerebral palsy, Down syndrome)
 • Chronic kidney disease or significant renal impairment
 • Chronic liver disease or significant hepatic impairment
 • Immunosuppressive therapy as for autoimmune diseases
 • Diabetes
 • Chronic lung disease, including cystic fibrosis and severe asthma that has resulted in the use of high-dose inhaled steroids or steroid tablets over the past year. This does not apply to those with well-regulated asthma.
 • Obesity with a body mass index (BMI) of 35 kg / m2 or higher
 • Dementia
 • Chronic cardiovascular disease (excluding high blood pressure)
 • Stroke