Miljø- og næringsutvalget (MNU) vedtok på møte den 14.9.2021 å legge planutkast til Lokalsamfunnsplanen for 2021 - 2033 ut til offentlig ettersyn og høring. 

Plandokumenter:
Særutskrift fra sak 46/21 i MNU - Lokalsamfunnsplanen 2021-2033

Lokalsamfunnsplanen 2021 - 2033 - Høringsutkast datert 14.9.2021

Høringsfrist:
Innspill og merknader til planarbeidet sendes til Longyearbyen lokalstyre, Pb 350 9171 Longyearbyen eller postmottak@lokalstyre.no innen 1.11.2021.