I arbeidet med energiomstillingen er det utarbeidet miljøbudsjett og klimabudsjett for flere alternative energiløsninger. Arbeidet som er utført er beskrevet i forprosjektrapporten for overgangsløsninger til nytt energisystem i Longyearbyen. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult i 2021. (Rapporten som helhet er unntatt offentlighet av sikkerhetshensyn med unntak av rapportens kapittel 8 "Miljøbudsjett for overgangsalternativene")

I rapporten fra 2021 heter det at dagens energiforsyning i Longyearbyen, hovedsakelig basert på kull, er mindre attraktiv for byens næringsliv som i større grad etterspør fornybare og bærekraftige løsninger. I tillegg kan alder og kapasitet også føre til økt fare for uønskede miljøhendelser i forbindelse med økt behov for vedlikehold.

Miljøbudsjettene omfatter i hovedsak klimagassbudsjett med direkte og indirekte utslipp knyttet til den årlige energiproduksjonen i anlegget. I tillegg er det satt opp budsjett for utslipp av NOx (nitrogenoksider) basert på planlagte renseløsninger i alternativ 1 og 2. For alternativ 0 er dette basert på eksisterende tallgrunnlag på rapporterte utslipp for tidligere år.

Det er også gjort kvalitative miljøvurderinger knyttet til fare for forurensning og akuttutslipp.Formålet med miljøbudsjettene er å gi en helhetlig vurdering av de ulike alternativenes
miljøpåvirkning.

Det er 5 alternative energisystemer i analysene:

  • Alternativ 0: er dagens kullkraftverk med diesel reservekraft
  • Alternativ 1: Kullkraftverket stenges ned og dagens reservekraftverk vest blir hovedkraftverk drevet på diesel. For alternativ 1 er det uten el-kjel som er aktuelt nå, da man ikke har installert el-kjel.
  • Alternativ 2 nye diesel aggregater: Sette inn nye dieselaggregater med bedre virkningsgrad enn reservekraft vest som hovedkraftverk
  • Alternativ 2 LNG: LNG-motorer (flytende naturgass) som hovedkraftverk

For alle løsningene basert på diesel er det lagt opp til utnyttelse av spillvarmen fra motorenes kjølesystem og røykgass til oppvarming av fjernvarmen. Dette gir bedre utnyttelse av drivstoffet, bedre totaløkonomi og lavere utslipp.

Klimagassutslipp per år
I rapporten er det beregnet klima- og miljøtall for kull (0-alternativet), diesel med dagens reservekraft vest (alternativ 1) og diesel eller LNG i nye motorer med bedre virkningsgrad (alternativ 2).

Sammenstilling av resultatene fra klimagassberegningene er vist i figurene under. Figur 26 illustrerer totale (direkte og indirekte) klimagassutslipp per år for de tre alternativene. Direkte utslipp representerer utslipp i forbindelse med produksjon av energi i Longyearbyen, mens indirekte utslipp er alle utslipp som oppstår fra prosesser andre steder i verdikjeden, som for eksempel energibruk for produksjon og transport av diesel.

Figur - direkte og indirekte klimagassutslipp per år

Figur 27 illustrerer prosjektspesifikke klimagassutslipp fra transport og forbrenning.

Figur - prosjektspesifikke klimagassutslipp fra transport og forbrenning per år

Diesel og LNG gir klimagassreduksjon på over 50 %
Figurene viser at for alternativ 1 med dieselkraftverk oppnås en total klimagassreduksjon på omtrent 52 %, altså mer enn en halvering, sammenlignet med dagens kullkraftverk. Alternativ 2 basert på 100 % LNG vil kunne gi en reduksjon på 67 % sammenlignet med dagens løsning, mens alternativ 2 basert på diesel vil kunne oppnå en reduksjon på 55 %. Klimagassutslippene for alternativ 2 med diesel er noe lavere enn for alternativ 1, grunnet lavere dieselforbruk med nye og mer effektive dieselgeneratorer. Prosjektspesifikke utslipp fra transport og forbrenning er redusert med 53 % for alternativ 1 uten el-kjel, 54 % for alternativ 1 med el-kjel, 56 % for alternativ 2 med bruk av 100 % diesel og 77 % for alternativ 2 med 100 % LNG, sammenlignet med dagens løsning i alternativ 0.

Klimagassreduksjonene for alternativ 1 og 2 basert på diesel, sett i forhold til alternativ 0, skyldes både at energibehovet er redusert fordi gruvedriften er avviklet, og at diesel har lavere klimagassutslipp enn kull per leverte energimengde. Følgelig vil utslippene for dieselalternativene bli noe høyere ved fortsatt drift av Gruve 7 enn det som er skissert i rapporten. For alternativ 2 med LNG er utslippene enda lavere grunnet lavere utslipp fra LNG enn diesel. Det er noe usikkerhet i resultatene for LNG ettersom mengden er anslått basert på mengden diesel. Klimagassutslippene fra alternativ 2 kan potensielt reduseres ytterligere dersom det benyttes andre energibærere med lavere klimagassutslipp enn LNG i multi-fuel-motorene. LNG fra naturgass er ikke en fornybar energikilde.

Et valg av alternativ 1 med å bruke dagens reservekraftverk vest til hovedenergiverk bidrar til at Longyearbyen starter prosessen med å legge om til mer fornybare og bærekraftige løsninger tidligere enn ved valg av de andre alternativene