Nye energitariffer og ny tariffstruktur er lagt frem for Administrasjonsutvalget (AU). 

Dette har ført til mange spørsmål fra innbyggere og næringsliv om energipriser, og vi vil med dette forklare noe av bakgrunnen.

Før helgen kom det melding om at regjeringen har foreslått å øke tilskuddet til Longyearbyen lokalstyre med 50 millioner kroner i 2023 for støtte til reduserte strømpriser.

Hvordan dette vil slå ut er ikke klart ennå, dette blir bestemtlokalstyremøte 14. desember.

 

Litt om tariffstrukturen: 

SEAS la frem et forslag på en ny tariffstruktur som reflekterer faktiske kostnader for produksjon og distribusjon av energi i Longyearbyen. 

Nåværende tariffstruktur ikke gir de riktige prissignaler for å investere i ENØK tiltak.  

I dagens tariffstruktur har el-prisen subsidiert varme prisen. En ren prosentvis økning av dagens struktur ville derfor gitt et urealistisk høyt nivå på el-tariffene.  

Forslag til ny tariffstruktur er mer tilnærmet strukturen på fastlandet og er bygget opp med utgangspunkt i følgende føringer: 

- Skal dekke inn kostnadene for produksjon og distribusjon av energi i Longyearbyen. 
- Skal i større grad reflektere kostnadene fordelt på el/fjernvarme og faste/variable kostnader. 
- Skal gi insentiver til å unngå høye effekttopper på el eller uhensiktsmessige. fjernvarmeanlegg hos kundene – som er kostnadsdrivende for hele energisystemet. 
- Skal gi insentiver for å gå over til forbruksbasert fakturering av fjernvarme. 
- Skal gi insentiver for energieffektivisering. 

 Les også:

20 spørsmål og svar om arbeidet med energiomstilling og overgang til diesel

Om økningen: 

Produksjon, omsetning og distribusjon av energi er et selvkostområde. Det betyr at SEAS ikke har lov til å tjene penger på salg av energi. Inntektene de henter inn fra tariffer skal ikke overstige kostnaden ved å produsere tjenesten.  

SEAS vedlagte innstilling til tariffer for 2024 medfører en stor økning fra dagens tariffer. Økningen er høyere enn estimerte kostnader for 2024 fordi selskapet også skal dekke inn underskudd fra årets drift. 

Lokalstyret vedtok i desember 2022 lavere tariffer for 2023 enn det SEAS hadde spilt inn som nødvendig for å dekke kostnadene for 2023. Økningen for 2024 inkl. underskudd fra 2023, er i snitt 75%. Økningen vil variere ut fra kundens forbruk og installerte effekt på el og fjernvarme. 

 

Hva gjøres av Lokalstyret/administrasjonen? 

Det ble 26.september, rett etter Lokalstyrets vedtak 19.september om å legge om til diesel, sendt inn søknad fra lokalstyret til Justis- og beredskapsdepartementet om statsstøtte til økte utgifter for diesel i nysalderingen 2023 og budsjett 2024.  

Nysaldering 2023 skal behandles i desember. På fredag fikk imidlertid lokalstyret beskjed om at de ville bli tildelt 50 millioner i støtte mot at kullkraftverket ikke startes opp igjen.   

Nysaldering er som et «mini revidert» statsbudsjett for et inneværende år. Det betyr at vi kan be om å få dekket faktiske merkostnader SEAS har hatt frem til 31.12.23. 

 

Statsbudsjettet 2024 

Regjeringen har lagt sitt statsbudsjett for 2024. Frist for innspill der var oktober 2022. SEAS sitt finansielle behov var ukjent på det tidspunktet. 

LL sendte imidlertid inn innspill om behov for betydelige midler uten å kunne være konkrete på omfang. Gitt at Svalbardbudsjettet 2024 gikk i trykken før omfanget på vårt behov var kjent, så er det heller ikke tatt hensyn til. Regjeringens fremlagte statsbudsjett er kun et forslag til Stortinget. Lokalstyret og administrasjon arbeider derfor nå tett på statsråder og Storting for å få midler på revidert 2024. 

Innspillene fra LS er utarbeidet i tett samarbeid med LL og med bakgrunn i faktainformasjon fra SEAS som en oppfølging av vedtaket i LS den 19. september. SEAS presenterte på arbeidsmøte i AU  22.11.2023 litt endrede tall fra lokalstyremøte 19.9. og de nye tallene er videresendt departementet. 

 

Konsepter fornybart 

Når det kommer til finansiering av det framtidige fornybare systemet så vil SEAS anbefale konsepter for innfasing av fornybart til lokalstyret, i tråd med bestillingen fra Regjeringen.  

Det vil være en dialog med departementet her om endelig konsept og finansiering. Det betyr at departementene trolig ønsker å ha flere konsepter, og som gir ulik grad av forsyningssikkerhet, andel fornybart, inngrep i naturen og kostnadsfordeling mellom innbygger og Staten.   

Regjeringen har i sine statsbudsjett vært tydelige på at Longyearbyen ikke skal bli stående alene i omstillingen hva kostnader angår for fremtiden. Det som derimot ligger hos oss, er å produsere konsepter på fornybart slik at de har noe å ta stilling til. 

  

Revidert statsbudsjett 

Nå har regjeringen tilkjennegitt at det vil bli overført 50 million i statsstøtte i nysalderingen 2023. Neste runde er nå i revidert statsbudsjett 2024 til våren.  

Statsstøtte er viktig da LL har begrensede midler til disposisjon til å tilføre sitt datterselskap uten at det går på bekostning av vårt eget handlingsrom i vår ordinære drift og tjenesteproduksjon.  

Hvis SEAS ikke får dekket de faktiske kostnadene sine gjennom tariffene vil de ha behov for likviditetslån fra LL. Til syvende og sist er det størrelsen på disposisjonsfondet til LL som representerer taket på hvor høy risiko LL som eier kan ta totalt sett. 

 

Grunnlag for beregning av tariffer 2024: 

  • 240 mill. kr. i budsjetterte kostnader for 2024. Tallet er ca. 5% over tallet for 2024 som ble presentert i september 2023. 
  • +3,6 mill. kr for å hente inn 1/5 av estimert negativt selvkostfond pr 31.12.2023 (selvkostfondet går i minus bl.a. pga. vedtaket i lokalstyret i desember 2022 om ikke-kostnadsdekkende tariffer for 2023 og større nedskrivning av kullkraftverket) 
  • -4 mill. kr justert for ekstraordinære kostnader i 2024 som fordeles over 5 år på tariffene 
  • =239,6 mill. kr. underlag for beregning av tariffer 
  • – 50 millioner  i statsstøtte fra regjeringen 

 Her kan du lese saksfremlegget til AU-møtet 29.11.23.

Her kan du følge budsjettmøtet i Administrasjonsutvalget på web-tv

Følg med på budsjettmøtet i morgen