Longyearbyen ungdomsråd

Longyearbyen Ungdomsråd er en gruppe ungdommer i Longyearbyen som skal ivareta barn og unges interesser og representere dem for politikere. Longyearbyen ungdomsråd er barn og unge sin stemme- vi passer på at ungdommen blir hørt! Rådet skal jobbe med og behandle saker som handler om ungdommene i byen. Rådet behandler også søknader om midler til barn og unge.  Longyearbyen Ungdomsråd skal også jobbe for en positiv innflytelse for byens ungdommer. Ungdomsrådets viktige verdier er demokrati for barn og unge.

Longyearbyen ungdomsråd 2018/19

Longyearbyen Ungdomsråd 2018/19:
Bak fv: Noah A.L. Johannessen (ungdomsrepresentant AU), Elias Hagebø, Tobias Fjerdingøy (ungdomsrepresentant TU), Marte A. Nilsen (Leder og ungdomsrepresentant Lokalstyret) og Tobias K. rotevatn (sekretær, vara AU, vara TU og vara OKU)
Framme fv.: Liv-Anna rinheim (ungdomsrepresentant OKU), Mari Buck (Nestleder og vara Lokalstyret), Tine T. Westby (PR- ansvarlig), Mari N. Mørk og Ella Krystad.

«Et ungdområd er en gruppe ungdommer som representerer ungdom der de bor, det vil si i kommunen eller fylkeskommunen. Ungdomsrådet skal få si sin mening om alt som er viktig for barn og unge. Meningen med ungdomsrådet er at ungdom skal få si sin mening om politikken i kommunen. Det kan for eksempel være hvis: det skal bygges en ny idrettshall, det skal gjøres endringer i kollektivtilbudet eller dersom fritidsklubber skal legges ned» (www.barneombudet.no).

I følge Barnekonvensjonen har alle barn rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor. Rettighetene i barnevernkonvensjonen handler om fire hovedområder, der den ene er: «barns rett til medvirkning: barn har rett til å få informasjon i saker som gjelder dem og si sin mening og bli tatt alvorlig» (www.unicef.no).

Longyearbyen Ungdomsråd består av ungdomsrepresentanter fra ungdomsskolen og den videregående skolen i Longyearbyen. Rådet sin oppgave er å arbeide med aktuelle ungdomssaker i Longyearbyen, og gi ungdom større innflytelse i lokalsamfunnet. Rådet skal sikre dialogen mellom ungdommene og Lokalstyre. Representanter fra Ungdomsrådet har møte- , tale- og forslagsrett i politiske møter. Der hvor der er behov legges sakene frem for behandling i Longyearbyen lokalstyre. Rådet skal ivareta ungdommens interesser og sikre dialogen mellom ungdommen og Lokalstyre. Representanter fra Ungdomsådet har møte-, tale- og forslagsrett i Lokalstyret og deres underutvalg og kommunale foretak.

I tillegg til å jobbe med politiske og egne saker, behandler Longyearbyen ungdomsråd søknader og tildeler midler til lag og foreninger, prosjekte eller enkeltpersoner. Longyearbyen lokalstyre stiller hvert år midler til disposisjon som Ungdomsrådet selv råder over. Mer informasjon om hvordan du sender inn en søknad, står i dokumentet til høyre.

Møtedatoer for ungdomsrådet vår 2018: 6.september (valg og konstituering), 20.september, 4.oktober, 1.november og 6.desember (med forbehold om endringer).

For mer informasjon om Ungdomsrådet, besøk våre facebook sider, kontakt leder i ungdomsrådet Marte N. Alexandersen, eller ungdomskoordinator Ingeborg Runde

Tips en venn Skriv ut