Alle møtene holdes på møterom Newtontoppen, i 3. etasje på Næringsbygget. Møtene sendes direkte på Web-TV. Det er også mulig å se opptak av møtene i etterkant. 

Det første møtet er i Lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget (LOKU) på tirsdag 19. mars klokken 09:00.

Der skal politikerne ta stilling til tre klager på tildeling av korkpenger – og også velge to medlemmer til 17. mai-komiteen.

I tillegg skal planprogrammet for Temaplan for idrett og fysisk aktivitet vurderes. Denne temaplanen skal danne grunnlag for Longyearbyen Lokalstyre sin langsiktige planlegging innen områdene idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Planen skal videre hjelpe Longyearbyen Lokalstyre med å få oversikt over hvilke behov vi har når det kommer til anlegg og arealer til idrett og fysisk aktivitet, både kortsiktige og langsiktige.

 

Det neste utvalgsmøtet er Teknisk-, miljø- og næringsutvalget – som begynner klokken 12:00:

I dette møtet må politikerne ta stilling til innsigelse på delplan D57 Sjøområdet sør fra Klima- og miljødepartementet. (KLD).

KLD skriver om innsigelsen at de ønsker å bemerke at føringen om at det ikke skal skje vekst i den samlede boligmassen i Longyearbyen, og at eventuell utskifting av boliger bør løses gjennom transformasjon og fortetting

KLD mener at LL ikke hadde ikke hjemmel til å delvis vedta D57 når det forelå en uløst innsigelse.

Neste sak i utvalgsmøtet gjelder solcelleanlegg på veggfasader. I denne saken foreslår administrasjonssjefen at LL utarbeider helhetlige retningslinjer for saksbehandling av byggesaker som omhandler etablering av solcelleanlegg på bygningsfasader. Dette for å sørge for god ivaretagelse av Longyearbyens karakteristiske bygningsmiljø.

 

Det siste møtet er administrasjonsutvalget som er onsdag 20. mars, klokken 08:30:

I lokalstyremøte i desember ble følgende verbalvedtak gjort: 
«Administrasjonen bes utarbeide en sak til administrasjonsutvalget hvor økonomien til Nordover gjennomgås i detalj innen andre møte i 2024. Lokalstyret ber administrasjonen særlig vektlegge å redusere underskuddet på Nordover».

Her presenteres tall, besøksstatistikk og andre forhold som vedrører drift av Nordover kunstsenter og kino.

Siste sak i administrasjonsutvalget handler om ny oppvarmet vedlikeholds- og lagerbygg i havna. Administrasjonssjefens anbefaling er at prosjektets kostnadsramme økes med 9 millioner kroner til en total kostnadsramme på 65 millioner kroner.

Vil du vite mer om sakene?

Hele sakskartet med dokumenter finner du ved å følge denne linken.