Det er utarbeidet et planprogram som beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning. Endelig planprogram er stadfestet av teknisk utvalg i sak 9/21.

Planprogrammet og senere planforslag vil bli utarbeidet av Multiconsult Norge AS, på oppdrag fra Polarbygg Utvikling AS, LNS Spitsbergen AS, BGI AS og Gamlemekken AS.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til videre planarbeid bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Longyearbyen lokalstyre på postmottak@lokalstyre.no 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. + 47 951 90 790 / tom.langeid@multiconsult.no

Endelig fastsatt planprogram - Delplan 57 Sjøområdet sør

Særutskrift TU 9.3.2021 sak 9/21