Planområdet utvides med ca. 45 daa på Haugen. Planområdet følger Vannledningsdalen fra toppen av platået, ned forbi Haugen og rett frem til Longyearelva. Utvidelsen av planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 22/106 (Funken), 22/160 (Rosekjelleren), 22/53 (Gml. Sykehuset), 22/447, 22/59, 22/446 (boliger) og deler av vei 212. 

Formålet med delplanarbeidet for Vannledningsdalen er å legge til rette for sikringstiltak for bebyggelse, teknisk infrastruktur og ferdselsårer mot sørpeskred fra Vannledningsdalen.

Longyearbyen lokalstyre er forslagsstiller og utarbeider selv delplanen på bakgrunn av NVE sin prosjektering av sikringstiltak for Vannledningsdalen. 

Det er tidligere vedtatt et planprogram for Delplan for Lia og Vannledningsdalen som beskriver formål med planarbeidet, hvilke temaer som anses aktuelle og planprosessen med frister og medvirkning:

Vedtatt planprogram

Skriftlige innspill til endret planavgrensning sendes til postmottak@lokalstyre.no  og merkes «Begrenset høring utvidelse planområde Vannledningsdalen»

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Aina Iden Tveit: aina.iden.tveit@lokalstyre.no

 

Frist for merknader og innspill til planarbeid og planprogram er 06.08.2020.