Barneverntjenesten:

Longyearbyen lokalstyre har en barne- og familietjeneste som skal ivareta de oppgaver som tradisjonelt ligger under barneverntjenesten på fastlandet.

Barneverntjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferdsvansker, sosiale og emosjonelle problemer. Målet er å fange dette opp tidlig og sette inn tiltak, slik at varige problemer kan unngås.

Hjelpetiltak kan blant annet være råd og veiledning knyttet til situasjonen i hjemmet, men også frivillig plassering av barn utenfor hjemmet. 

I alvorlige saker kan det være nødvendig å overta omsorgen for barn. I slike tilfeller er det Fylkesnemnda som avgjør. 

Dersom du er bekymret for et barn eller barnets omsorgssituasjon, kan du melde fra til oss. Du kan være anonym, og henvendelsen kan gjøres muntlig eller skriftlig. Offentlig ansatte skal alltid sende skriftlig melding. Her kan du laste ned bekymringsmelding .

Hvis du er i tvil om du skal melde en bekymring til barneverntjenesten, kan du få råd på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider 

Du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå. 

Barne- og familietjenesten samarbeider også med Barne- ungdoms- og familieetaten ( Bufetat) i Tromsø, om tiltak og bistand til barn og familier som trenger dette spesielt. Bufetat omfatter blant annet det statlige barnevernet og plikter å bista kommuner i deres arbeid med barn og familer som trenger bistand.

Forebyggende tjeneste:
Ved behov for råd og veiledning i forbindelse med ulike utfordringer /vanskeligheter knyttet til barn/ unge/ familien vil enten barne- og familiekonsulenten gi nødvendig veiledning og bistand, eller sørge for at kontakt til andre aktuelle hjelpeinstanser opprettes.

Tverrfaglig samarbeid:
Alle barnehagene og skolen i Longyearbyen deltar i det tverrfaglige samarbeidet "Tverrfaglig team". Dette er et team bestående av repersentant fra den enkelte barnehage eller skolen, samt helseøster, pp- rådgiver og konsulent i barne- og familietjenesten, som deltar fast. Formålet med å ha et slik team er at en kan få innspill, finne løsninger og iverksette tiltak tidlig, dersom det er spesielle utfordringer eller bekymringer knyttet til et barn. Foresatte er alltid informert om og invitert til å delta i dette arbeidet. "Tverrfaglig team" må alltid ha foresattes samtykke til å drøfte situasjonen rundt et enkelt barn. Dersom en ønsker bistand fra "tverrfaglig team", tas dette opp med den barnehagen eller skolen som barnet er knyttet til. 
 
Familievernkontor: 
Barne- og familietjenesten har inngått samarbeid med familievernkontoret i Tromsø, som har kontordager i Longyearbyen ca en gang pr måned. Kontordager vil bli annonsert i Svalbardposten. For timeavtale ta direkte kontakt med familievernkontoret. telefonnr: 46 61 56 20.
 
Mekling: etter lov om barn og foreldre og ekteskapsloven, skal alle gifte og samboende med barn under 16 år, gå til lovpålagt mekling når de går fra hverandre. Presten i Longyearbyen har meklerkompetanse, og skal kontaktes når det er behov for mekling mellom foreldre. Se mere informasjon om lovpålagt mekling for foreldre, under relaterte filer- til høyre på siden.
 
Barne og familietjenesten har kontor på Næringsbygget, i 2. etasje.

Kontakt barne- og familietjenesten:
Carolina Falck Mercadal
tlf: 79 02 21 56
mobil: 958 83 261

E-post: post.barnevern@lokalstyre.no

images?q=tbn:ANd 9GcQUGBULazA 8gMR  2q 5KDhV 0Kn 3f 6nPh 98i 7UodVZ 69QPYVq 8nreeA