Skjenkebevilling for enkeltanledning

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

På Svalbard kreves bevilling for skjenking av brennevin, vin og øl. Longyearbyen lokalstyre er delegert myndighet til å avgjøre søknader om bevilling for enkeltstående anledninger innenfor Longyearbyen arealplanområde.

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Søkere av skjenkebevilling for en enkeltanledning kan søke om kjøp av alkohol der Longyearbyen lokalstyre pålegges å sette rimelig kvantumsbegrensninger.

Bevillingssøknader som gjelder skjenking utenfor Longyearbyen arealplanområde tildeles av Sysselmannen.

Lokalstyret vedtok i møte den 20.3.2012 ny ruspolitisk handlingsplan for Longyearbyen for perioden 2012 - 2023. Denne planen, som også inneholder skjenkebestemmelser (se side 13), er styrende for Longyearbyen lokalstyres oppfølging av det ruspolitiske arbeidet, blant annet ved tildeling av skjenkebevillinger.

Både ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene er styrt av forskrift om alkoholordningen på Svalbard.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Praktisk informasjon

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Skjema

Skjema for søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning og/eller kjøp av alkohol.

https://kommune24-7.no/2111/2111_7

 

Vedlegg

Legitimasjon

Søknaden sendes til

postmottak@lokalstyre.no

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Administrasjonssjefen er gitt delegert myndighet til å behandle søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke.

Etter anmoding fra Sysselmannen på Svalbard gjør vi oppmerksom på at søknader må sendes inn i god tid før arrangement, det må beregnes 1-3 uker behandlingstid.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom frem til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen blir postlagt innen fristens utløp.

 

Klagen skal sendes skriftlig til Longyearbyen lokalstyre, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:
Stab
Postadresse:
Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:
Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Stab
Postadresse:
Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:
Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger